SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU

 
(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.)
(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenir.)
(Esnaf siciline kayıtlı olanlardan istenir.)
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
- * Tapu bilgilerinin TAKBİS’ten temin edilmesinin mümkün olduğu hallerde tapu sureti istenmez.
- ** maddelerindeki belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur.
- *** maddelerindeki belgeler başvuru esnasında istenmeyecektir:ancak söz konusu belgenin işyerinde bulundurulması zorunludur.