GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU

 
 
 
(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.)
(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenir.)


- Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
- * Tapu bilgilerinin TAKBİS’ten temin edilmesinin mümkün olduğu hallerde tapu sureti istenmez.
- ** Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.
- *** maddelerindeki belgelerin ikinci sınıf gayrisıhhı müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için forma eklenmesi zorunludur.
- **** maddelerindeki belgeler ikinci sınıf gayrisıhhi müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisihhi müesseselerden başvuru esnasında istenmeyecektir: ancak söz konusu belgelerin işyerinde bulundurulması zorunludur.