Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik

Değerli Meclis Üyeleri,

Belediyeler, halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu idareleri olup görev ve yetkileri ile kaynakları kanunla belirlenmiştir. Mahalli müşterek ihtiyaçlar çok çeşitli olup her geçen gün daha da artmaktadır. Belediyeler de sınırlı kaynaklarıyla her geçen gün artan mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamaya çalışmaktadır.

Vatandaşlar diğer kamu kurum ve kuruluşlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta ve kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, sosyal çöküşü önlemekte ve toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadır.

30.03.2014 tarihine kadar Trabzon İl Belediyesi olarak hizmet veren belediyemiz bu tarihten itibaren Trabzon Büyükşehir Belediyesine dönüşerek hizmet vermeye devam etmektedir. 2015-2019 Stratejik Planı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ilk stratejik planı özelliğini de taşımaktadır.

Stratejik Planımızın hazırlanmasında; toplumsal diyalog ve katılımcılık, hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıştır.

Trabzonluların yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için belediyemiz, yetki ve görevlerimiz arasında bulunan konularda bir yandan belediye kaynakları ile çalışırken diğer yandan da kültürel tarihi mirasın yaşatılması ve sosyal güçsüzlerin desteklenmesi konuları başta olmak üzere her alanda ilgili kurum ve kişilerle işbirliği içinde olacaktır.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak; Trabzon'a ve Trabzonluya yönelik hizmetlerde kalite, etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi için belediyemizin kurumsal yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi gereğini biliyoruz. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişikliğe açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına yönelmiş, vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim sistemi oluşturulacaktır.

Belediyemiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halkla birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurum olmalıdır. Bu doğrultuda halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanacaktır.

2015 - 2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda iddialı hedeflerimiz bulunmaktadır. Ancak Trabzonluların desteği yanımızda oldukça zoru başaracağımıza inanıyor ve stratejik planımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı

 

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİNİN SUNUMU

2015 - 2019 dönemlerini kapsayacak olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında 48 kişiden oluşan bir planlama ekibi oluşturulmuştur. Ekibimiz çalışmalarını düzenli toplantılar yaparak yürütmüştür.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Stratejik planın hazırlanması aşamasında ekibimiz, Trabzon il Belediyesi'nden Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne dönüşen belediyemizin ve şehrimizin ne durumda olduğu ve hemşerilerimizin belediyemizi ve şehrimizi nerede görmek istedikleri sorularına cevap aramıştır. Bu soruların cevapları ekibimize ışık tutmuş ve planın hazırlanmasında esas teşkil etmiştir.

Planlama yapılırken temel düşüncemiz; sade, anlaşılır ve stratejik planlama esasına uygun olarak amaç ve hedeflerimizi sunmak, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejilerimizi ortaya koymak olmuştur.

Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU olmak üzere yönetim kadromuzun önderliğinde ve çalışan personelimizin gayretleri sayesinde şehrimiz; spor, eğitim, sağlık, şehirleşme, turizm, sosyal ve kültürel faaliyetlerde çok ciddi bir sıçrama içine girmiştir. Ekibimiz de stratejik planlama çalışmalarını yaparken belediye başkanımız, yönetim kadromuz ve çalışan personelimizin çalışma azmi, tecrübesi ve hedeflerini dikkate alarak hassas bir çalışma yapmıştır. Yapılan bu çalışmalar sayesinde de öze ve amacına uygun bir planlama ortaya koymuş olduğumuzu düşünüyoruz.

2015 - 2019 stratejik planlamasının yapılması sırasında desteklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU'na, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarımıza, Daire Başkanlarımıza, belediyemiz çalışanlarına, dış paydaşlara ve hemşerilerimize teşekkür ederiz.

Strateji Planlama Ekibi Adına
Süleyman AYDIN
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE METODOLOJİ

GİRİŞ

Kamu yönetimi; devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak işlemesi ve kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin üretilip halka sunulmasına ilişkin bir sistemdir.

Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kurulan kamu yönetimi merkezi ve yerel olmak üzere iki ayrı yapılanmadan oluşmaktadır. Merkezden yönetim; kamu yönetiminde karar mekanizmalarının merkeze bağlı olması ve merkez tarafından belirlenmesi, mali kaynak yönetiminin(gelir ve giderlerin), her türlü personel işlemlerinin ve kamu hizmetlerinin organizasyonunun merkezi birimler veya onlara bağlı birimler tarafından yapılmasını ifade eder. Yerinden yönetim ise; merkezi yönetimden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip bulunan idari kuruluşların yönetimle ilgili kararlar alıp uygulayabildiği sistemdir. Yerel yönetimler, yöre halkının ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak üzere, yerel topluluğa kamu hizmeti sağlayan ve yerel halkın kendi seçtiği organlarca yönetilen, yönetsel, siyasal ve toplumsal bir kurumdur.

Kamu yönetiminde özellikle 1980'li yıllardan sonra yeniden yapılanma çalışmaları iki alanda yürütülmektedir. Makro düzeyde merkezi ve yerel yönetimlerin yetki ve kaynak açısından yeniden konuşlandırılması için reformlar yapılırken, diğer yandan kamu yönetimlerinin işleyiş ve hizmet süreçlerine yönelik etkinlik ve verimlilik artırıcı çalışmalar sürdürülmektedir. Stratejik Planlama yâda daha geniş ifade ile stratejik yönetim modelinin kamu yönetimlerinde uygulanması da bu çalışmaların bir sonucudur.

Stratejik Plan, bir kurumun bulunduğu iç ve dış çevre şartlarını değerlendirerek, gelecekle ilgili ulaşmak istediği amaçları, bu amaçlara ulaşmak için takip edeceği politikaları (Stratejik Hedef) ve bu politikalara uygun proje ve faaliyetlerini belirlemesidir.

Stratejik Plan 4 aşamadan oluşan bir çalışmadır:

1.Aşama

Durum analizi (Chek-Up): Kurumun içinde bulunduğu dış şartların (dünya trendi, ulusal gelişmeler, mevzuat, kent gelişim seviyesi, vb) belirlenmesinin yanı sıra iç şartların yani kurumun mali, örgütsel, beşeri kaynak, süreç yönetimi, projeleri ve benzeri unsurlarının analiz edilmesidir. Bir başka ifade ile "Neredeyiz?" sorusuna cevap arama aşamasıdır.

2.Aşama

Kurumun gelecek öngörüsünün, yani vizyon, misyon, ilkeler ile orta ve uzun vadede hangi alanlara odaklanılacağı (Stratejik Amaç), bu alanlarda neyin amaçlandığının (Stratejik Amaçlar) belirlenmesi çalışmasıdır. Bir başka ifade ile "Nereye Ulaşmak İstiyoruz?" sorusunun cevaplandırılması çalışmasıdır.

3.Aşama

Kurumun ön gördüğü geleceğe nasıl ulaşacağını belirlediği çalışmadır. İkinci aşamada belirlenen amaçlara ulaşmak için hangi politikaların izleneceği (Stratejik hedefler) ve bu politikalara uygun, uygulama proje ve faaliyetlerin belirlendiği çalışmadır. Bir başka ifade ile "Nasıl ulaşabiliriz?" sorusunun cevaplandırılma çalışmasıdır.

4.Aşama

Yapılan faaliyet ve gerçekleştirilen projelerin amaçlara uygunluğunun nasıl ölçüleceğinin, ölçüm kriter ve metodunun belirlenmesidir. Bir başka ifade ile "Nasıl ölçer ve değerlendiririz?" sorusunun cevaplandırılmasıdır.

Stratejik planlar, paydaşların görüşleri de alınmak sureti ile kurumca hazırlanır ve en az beş yıllık bir dönemi kapsar. Stratejik Plan ve bu plan kapsamında hazırlanan performans programı değişen ve gelişen şartlara göre revize edilecek olan dokümanlardır. Stratejik Planlamanın kamu yönetiminde uygulanması Türkiye'de artık kanuni bir zorunluluktur.

Kamu kurumlarında stratejik yönetimi zorunlu kılan hukuki düzenlemeler şunlardır:

STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN MEVZUAT ÖZETİ

"5393 Sayılı Belediye Kanunu" - Resmi Gazete No: 25874 Resmi Gazete Tarihi: 13/07/2005

MADDE 38 - (Belediye Başkanının Görevleri) - Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

MADDE 41- (Stratejik Plan Ve Performans Programı) - Belediye başkanı, kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

MADDE 54- (Denetim) - Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.

MADDE 56- (Faaliyet Raporu) - Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

MADDE 61- (Belediye Bütçesi) - Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

"5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" - Resmi Gazete No: 25326 Resmi Gazete Tarihi: 24/12/2003

MADDE 9- (Stratejik Planlama, Performans Esaslı Bütçeleme) - Kamu idareleri; misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile faaliyet ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

MADDE 13- (Bütçe İlkeleri) - c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir. d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.

MADDE 41- (Faaliyet Raporları) - Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir.

MADDE 64- (İç Denetçinin Görevleri) - d)İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

"Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" -Resmi Gazete No: 26084 Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2006

MADDE 5- (Strateji Geliştirme Birimlerinin Görevleri) - b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. t) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

MADDE 10- (Stratejik Planlama Çalışmalarının Koordinasyonu) - Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Stratejik planlama çalışmalarında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.

MADDE 11- (Performans Programı Çalışmalarının Koordinasyonu) - Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili diğer birimlerine gönderilir. Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde strateji geliştirme birimlerine gönderilir. Strateji geliştirme birimleri, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülen performans programının hazırlık çalışmalarına idarenin ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıklarında, Kanunun (5018) 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.

"Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" - Resmi Gazete No: 26179 Resmi Gazete Tarihi: 26/05/2006

MADDE 5- (Genel İlkeler) - b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür. c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır.

MADDE 11- (Üst Yöneticilerin Sorumluluğu) - Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

MADDE 15- (Stratejik Planların Sunulması) - Mahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderir.

MADDE 16- (Performans Programı) - (1) Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar. (2) Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır. (3) Performans programları Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderilir.

"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" -Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2008 Resmi Gazete No: 26927 -(15.07.2009'da değişiklik yapıldı)

MADDE 4- (Performans Programlarının Hazırlanması) - (1) Performans Programı; idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde Strateji Geliştirme Biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır. (2) Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır. (4) Performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin sade ve anlaşılır olması esastır.

MADDE 7- (Performans Programının Kamuoyuna Açıklanması) - (5) Mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. Bu idarelerin yetkili organlarında kesinleşen bütçe büyüklüklerine göre revize edilen performans programları, mahalli idarelerde üst yöneticiler tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır. (6) Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. İnternet sitesi bulunmayan idareler, performans programlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar.

MADDE 8 - (Performans Programlarının Değerlendirilmesi) - (1) Performans programları, belirlenen standartlar ile usul ve esaslara uygunluk yönlerinden Bakanlık tarafından değerlendirilir ve gerek görülmesi halinde değerlendirme sonuçları ilgili idareye bildirilir. (2) Bakanlık, performans programlarının değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve belgeleri kamu idarelerinden isteyebilir. (3) Bakanlık, performans programlarının değerlendirme sonuçlarını kamuoyuna açıklayabilir.

"Performans Programı Hazırlama Rehberi" -Yayınlanma Tarihi: 21.05.2009

Bu rehberin konusunu oluşturan performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır.

Stratejik Plan ve Performans Programında öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır.

Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamalarına ilişkin hususları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımıza 5018 sayılı Kanunla verilen yetkiye dayanılarak hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi ile performans programlarının hazırlanması aşamasında kamu idarelerine yardımcı olacak bir belgenin oluşturulması amaçlanmaktadır.

"Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği" - Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26738

Kamu İç Kontrol Standartları ise COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

İç Kontrolün bileşenleri: (1) Kontrol ortamı, (2) Risk değerlendirmesi, (3) Kontrol faaliyetleri, (4) Bilgi ve iletişim,(5) İzleme.

"İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar" - Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040

MADDE 7- (İç Kontrolün Unsurları Ve Genel Koşullar) - a) Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir. b) İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.

ONUNCU KALKINMA PLANI BÜYÜKŞEHİR VE 50 BİN ÜZERİ BELEDİYELER

588. Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.

589. Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.

592. Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlere odaklanılarak sürdürülecektir.

593. Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.

596. Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.

770. Fikri haklar sistemi konusunda kamuoyunun her düzeyde bilgilendirilmesine yönelik tanıtım ve eğitim faaliyetleriyle toplumsal bilincin artırılması sağlanacaktır.

888. Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir.

902. Türkiye'de bölgesel gelişme politikası; 2000'li yıllardan itibaren gelişmişlik farklarının azaltılması hedefiyle birlikte, bölgelerin rekabet gücünün artırılması ve ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi hedeflerini de içerecek şekilde dönüşmektedir. Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde, bir taraftan merkezi düzeyde bölgesel gelişme politikasının etkinleştirilmesine çalışılırken diğer taraftan bölgelerin potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik strateji ve programlar uygulamaya konulmuş, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin geliştirilmesine ve kırsal kalkınmanın hızlandırılmasına ağırlık verilmiştir.

978. Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

979. İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.

980. İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.

981. Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.

982. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.

983. Kent içi ulaşımda kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kent içi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir.

984. Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.

985. Kent içi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek; bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir. Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin; tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.

986. Büyükşehir belediyelerinin mevcut ve planlanan kentiçi raylı sistem projeleri; şehir merkezlerinden geçen demiryolu ana hattına, kentiçi lojistik merkezlerine, şehirlerarası otobüs terminallerine, havalimanlarına ve diğer ulaşım türlerine entegre olabilecek şekilde planlanacaktır.

987. Kent içi ulaşımda trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır.

988. Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

991. 2012 ve 2013 yıllarında yapılan düzenlemelerle büyükşehir belediye sayısı 30'a yükselmekte, büyükşehir belediye sınırları il mülki sınırları ile bütünleştirilmekte, büyükşehirlerdeki il özel idareleri ile büyükşehir sınırları içerisindeki belde belediyeleri ve köyler kaldırılmaktadır. Ayrıca, 2011 yılı ADNKS sonuçlarına göre büyükşehir belediyesi dışındaki illerde nüfusu 2 binin altındaki belediyeler köye dönüştürülmekte ve genel bütçeden belediyelere aktarılan paylar yeniden düzenlenmektedir. 2014 yılı mahalli idare seçimleri sonrasında toplam belediye sayısının 1.395'e düşmesi ve toplam nüfusun yüzde 90'ından fazlasının belediye sınırları içerisinde kalması beklenmektedir.

993. 2008 yılında yapılan düzenlemeyle mahalli idarelere merkezi bütçeden aktarılacak payların oranları ve dağıtım esasları değiştirilmiş, nüfus kriterinin yanı sıra gelişmişlik endeksi ile özel idareler için illerin yüzölçümü, köy sayısı, kırsal alan nüfusu gibi yeni kriterler eklenmiş ve böylece belediyeler ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi paylarında artış sağlanmıştır.

994. Plan döneminde KÖYDES, BELDES ve SUKAP gibi projeler kapsamında kırsal altyapı ve orta-küçük ölçekli belediyelerin altyapı yatırımları desteklenmiş, sürekli işçi kadrolarından merkezi idare kuruluşlarına yapılan devir sonucunda, özelikle küçük ölçekli belediyelerde, cari harcamaların bütçe üzerindeki yükü hafifletilmeye çalışılmıştır.

995. Yapılan düzenlemeler sonucunda belediyelerin personel istihdamında disiplin sağlanmış, personel sayıları düşmüş ve personel harcamalarının GSYH içerisindeki payları azalmıştır. Bununla birlikte hizmet alım yönteminin yaygın olarak kullanılması personel harcamalarında sağlanan bütçe tasarrufunu azaltmıştır.

996. Büyükşehir belediye sisteminde yapılan son değişikliklerin Plan döneminde mahalli idarelerin kaynak ihtiyaçlarını artırması beklenmektedir.

997. Büyükşehirlerde hizmete ulaşmayı kolaylaştırmak, altyapı hizmetlerinin sunumunda maliyetleri düşürmek; genişleyen hizmet alanlarında bulunan tarım arazileri, meralar, orman alanları ve ekolojik hassasiyeti olan bölgeleri korumak; yerindelik ilkesini zayıflatmamak gibi amaçlarla hizmet sunum yöntemlerinin yeni bir model çerçevesinde değerlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Diğer yandan, sürdürülebilir şehirler yaklaşımı çerçevesinde, mahalli idarelerin desteklenmesi, kalkınma konusunda artan yetki ve sorumlulukları ile genişleyen hizmet alanları kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ihtiyacını da artırmıştır.

998. Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

999. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

1000. Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.

1001. Büyükşehir belediyelerinin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, her kademede hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapılacaktır.

1002. Büyükşehir belediyelerinin genişleyen görev alanları sebebiyle, su ve kanalizasyon idarelerinin hukuki ve kurumsal yapısı yeniden düzenlenecektir.

1003. Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

1004. Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.

1005. Mahalli idarelerin hizmet standartlarını uygulaması konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağlanacaktır.

1031. Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREVLERİ

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanununun 68 ve 72 nci maddelerindeki yetkileri kullanmak.

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

m) Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.

n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

ALTYAPI HİZMETLERİ

Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.

ULAŞIM HİZMETLERİ

Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi

Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42.maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42.madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.

Büyükşehir Belediye Meclisi

Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur.

Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir.

Büyükşehir ve ilçe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

Meclis Toplantısı

Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır.

Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dâhilinde meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur.

Meclis Kararlarının Kesinleşmesi

Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir.

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.

Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir.

Kararlar, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.

Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargı mercilerine başvurabilir.

İlçe ve belediye meclislerinin bütçe ve imarla ilgili olanlar dışındaki kararları dayanak belgeleriyle birlikte büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Büyükşehir belediye başkanı, yedi gün içinde, gerekçesini de belirterek hukuka aykırı gördüğü kararların yeniden görüşülmesini isteyebilir. İlgili meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kararında ısrar ederse karar kesinleşir.

Kesinleşen kararlar yedi gün içinde büyükşehir belediyesine gönderilir. Belediye başkanı, kesinleşen kararın iptali için on gün içinde idarî yargı merciine başvurabilir.

Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir.

MEVCUT DURUM ANALİZİ

1. Dış Çevre Analizi

Demografik Bilgiler

Toplam 2013 itibariyle nüfusu 759.089'a yükselmiştir. Bu nüfusun yaklaşık %54'ü şehir ve ilçe gibi merkezlerde,%46'sı ise kırsal kesimlerde yani köylerde yaşamaktadır.

Trabzon il nüfus bilgileri

EKONOMİK DURUM

Trabzon ilinin ekonomisi tarıma dayanır. Nüfusun büyük bir kısmı tarım, hayvancılık, balıkçılık, avcılık ve ormancılıkla geçinir.

Tarım

Trabzon ilinin iklim şartları sanayi bitkilerinin üretimine çok elverişlidir. Ekime elverişli alanları az olmakla beraber, ormanları, çay ve fındık bahçeleri, otlakları geniş yer kaplar. Başlıca tarım ürünleri çay, patates, mısır, fındık, tütün, buğday ve fasulye (kuru) dır. Sebzecilik ve meyvecilik de önemli yer tutar. 40 milyon civarında fındık ağacı vardır. Fındıktan sonra armut, kiraz, ve turunçgiller oldukça fazla yetişir. Trabzon ilinde ekilmeye müsait bir karış boş toprağa rastlamak mümkün değildir.

Hayvancılık

Trabzon'un iklim şartları hayvancılığa çok müsaittir. Bol yağış sebebiyle otlaklar (mera ve çayırlar) her zaman gür otlarla kaplıdır. Sığır, koyun, kıl keçisi ve kümes hayvanı beslenir. Arıcılık gelişmektedir.

Ormancılık

Trabzon ili orman varlığı bakımından oldukça zengin sayılır. 200.000 hektar ormanlık ve 10.000 hektar fundalık saha vardır. İl dâhilinde 2300 m yüksekliğe kadar ormanlar bulunur. Yükseklerde iğne yapraklı, alçaklarda geniş yapraklı ağaçlara rastlanır. Ormanlarda en çok çam, ladin, köknar, fundalık, kızılcık, taflan, muşmula, avcı üzümü, defne, geyikdikeni, çobanpüskülü ve 500 m yüksekliğe kadar kestane, meşe ve kızılağaçlarla çok çeşitli ağaçlar bulunur. 38 köy orman içinde ve 87 köy orman kenarındadır. Ormanlardan tomruk, maden direği, sanayi odunu, kâğıtlık odun ve yakacak odun elde edilir.

Sanayi

Trabzon ilinde sanayi son senelerde hızla gelişmektedir. Yakın bir gelecekte bir sanayi merkezi olmaya namzet bir ilimizdir. 10 ve daha fazla işçi çalıştıran sanayi iş yeri miktarı 1500'e yakındır. Başlıca büyük sanayi kuruluşları ise: Çaykur'a bağlı çay fabrikaları, Boru ve Profil Sanayi, Çimento Fabrikası, Karadeniz Su Ürünleri Sanayi, Süt Endüstrisi Kurumu Fabrikası, Fındık İşleme Fabrikası, Balık Yağı veUnu Fabrikası, Et ve Balık Kurumu'nun fabrika ve soğuk hava depoları, Yomra Galvanizli Saç Sanayi, kalorifer kazanı imal eden Kazan Sanayi, Cıvata Sanayi, Giyim Sanayi, Suni Sünger Fabrikası, İş Makinaları Fabrikası, Süt Fabrikası, un fabrikaları, lastik ayakkabı fabrikaları, alüminyum levha fabrikaları, mutfak eşyaları fabrikaları, Ameliyat İpliği Fabrikasıdır. 10 kişiden az işçi çalıştıran sanayi iş yeri sayısı 2.000'e yakındır. Bunların çoğu metal eşya ve makine imalatıdır. Trabzon bir transit limanı olduğu için yedek parça imalathaneleriyle çeşitli tamirhaneler vardır.

Ulaşım

Trabzon Doğu Karadeniz Bölgesinde Samsun'dan sonra ikinci ulaşım merkezidir. Hava, kara ve deniz ulaşımından istifade eder.

Karayolu

Trabzon ve ilçelerinin büyük kısmı Sinop'tanHopa'ya kadar uzanan kıyı yolu üzerindedir. İlin güney, batı ve doğusunda yol durumu yeterli değildir. Yolsuz köy sayısı % 10'dur. Trabzon-Gümüşhane-Erzurum yoluyla Doğu Anadolu ve İran'a bağlanır. İl sınırları içinde devlet yollarının uzunluğu 251 km ve il yollarının uzunluğu 225km'dır.

Denizyolu

Trabzon Limanı, Samsun'dan sonra Karadeniz'in ikinci önemli limanıdır. Limanın uzunluğu 440 metredir. Aynı anda üç gemi yanaşabilir. Günlük yükleme boşaltma kapasitesi bin tona yakındır. Trabzon limanı tesisleri genişletilmektedir. Trabzon-İran transit ticaretinde çok önemli bir yeri vardır.

Hava Ulaşımı

Trabzon'a 5 km mesafede havaalanı vardır. Yaz-kış İstanbul ve Ankara arasında karşılıklı seferler yapılmaktadır. Yazın sefer sayısı fazladır.

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT

Trabzon halkı, adet, yaşam tarzı, gelenek ve görenek bakımından kendine ve yöreye özgü özellikler taşımaktadır. Trabzon'da çeşitli Türk boyları yaşamaktadır. Çepniler Şalpazarı, Beşikdüzü, Düzköy, Vakfıkebir, Akçaabat, Çarşıbaşı ve Sürmene ile Araklı ilçelerinde yaşamakta olup bazı yöreler en eski Türkmen geleneklerini hala sürdürmektedirler. Trabzon genelinde Çepni, Çebi, Hamzaçebi, Akifçebi, Çep, Çapoğlu, Çebili, Çepnioğlu, Çetmi gibi soyadları oldukça yaygındır. Bu da bölgedeki Çepni Türklerinin varlığını göstermektedir. Osmanlı döneminde Trabzon'un da içinde bulunduğu Ordu-Giresun-Trabzon-Gümüşhane bölgesine "Vilayet-i Çepni" de denmekteydi. Ayrıca Evliya Çelebi, eserinde Trabzon bölgesi için "20.000 Çepni Türkmen çadırının bulunduğu yer." olarak bahsetmektedir. Fatih zamanında Oğuzların Avşar boyundan olan Karaman oğullarından gelen Türkmenler ile Halep-Irak bölgesinden gelen Türkmenler de Trabzon'a yerleştirilmişlerdir. Ayrıca bölgeye(Özellikle Trabzon,Rize ve Artvin) çok sayıda sarışın-kumral renkli gözlü bir yapıya sahip olan 100.000'den fazla Kuman-Kıpçak Türkleri de yerleşmiştir. Hristiyan olan bu Türkler; bölgeye Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olmasıyla Müslümanlığa geçtiler. Trabzon, Osmanlı'nın dağılmasından sonra Kırım Türkleri tarafından da yerleşim yeri olarak seçilmiştir. Bölgedeki Rum nüfus 1923 yılında Yunanistan ve Türkiye arasında yapılan "Nüfus Mübadelesi" ile gönderilmiştir. Ancak bir kısmı Müslüman olmuş fakat zaman içerisinde Türkleşmiştir. Ufak bir kısmı ise Pontus Rumcası konuşmaktadır.

Trabzon halkı, bugün Azerbaycan'ın Şeki bölgesiyle büyük benzerlikler gösteren bir Türkçe kullanmaktadır. Trabzon'un batısındaki konuşmalarda genellikle Çepni ağzı yaygınken doğuya doğru gidildikçe konuşulan Türkçenin daha sert bir hal aldığını ve Kıpçak-Kuman ağzına döndüğünü görürüz. Örnek vermek gerekirse Trabzon'da sıkça kullanılan "haçan (ne zaman, mademki), uşak (çocuk, evlat), afkurmak (boş konuşmak, çemkirmek), ula (oğlan/ulan), gız (kız), kitmek (gitmek) gibi sözcüklerin öz Türkçeden gelen sözcükler olduğu ve diğer Türk devletlerindeki Kıpçak Türkçesiyle eşleştiği görülmektedir. Trabzon'da ayrıca sayısı tam bilinmemekle beraber 5.000 civarında olduğu tahmin edilen konuşucu tarafından da Romeika (Antik Roma Dili/Rumca) konuşulmaktadır. Bu dil Çaykara, Dernekpazarı, Tonya, Maçka ilçelerinde toplamda yaklaşık 45 köy insanı tarafından bilinmektedir. Bu dili konuşan insanların o bölgeye Osmanlı'dan önce yerleşen Kommenos (Kumanlar) olduğu tarihçiler tarafından belirtilmiştir.

2. İÇ ÇEVRE ANALİZİ

Teşkilat Yapısı

Bir yerel yönetim birimi olan belediyenin üç temel organı bulunmaktadır. Bunlar; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır. Belediye Meclisi; Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Belediyeciliğin Tarihsel Gelişimi

Modern anlamda belediye örgütünün kuruluşu ve şehir hizmetlerinin yürütülmesinin bu örgütlere devri Tanzimat sonrasına rastlar. Tanzimat, Türk yönetim tarihinde bir dönüm noktasıdır. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin bugünkü yapısı, Tanzimat'la birlikte ortaya konan reformların sonucu olarak oluşmuştur. Zira bu dönem yerelleşmeden ziyade merkeziyetçiliğin hakim olduğu dönemdir.

Modern anlamda ilk belediye yönetimi 16 Ağustos 1855'de "şehremaneti? adı ile İstanbul'da kuruldu. Bu belediyenin bazında, merkezi hükümetçe tayin edilen bir memur olan "şehremini? bulunuyordu. Yine hükümetçe tayin edilen üyelerden oluşan bir şehremaneti Meclisi vardı. Bunlar genelde esnaf ve ileri gelen memurlardan oluşmaktaydı. Meclisin görevleri daha çok istişare nitelikteydi. Belediye bağımsız gelirlere sahip değildi. Topladıkları gelirleri Maliye'ye öder; kendi masrafları ise devletçe ödenirdi. Belediyelerin yeterli personeli yoktu ve yerel yönetimin en önemli unsuru olan özerk statüye sahip değildi.

İstanbul'daki bu uygulamalar devam ederken Galata-Beyoğlu semtinde ayrıcalıklı bir statüye sahip Altıncı Daire-i Belediye adıyla yeni bir belediye kuruldu, (1857). Dairenin müdürü atamayla gelen bir devlet memuru idi. Daire müdürünün yanında, ikinci bir organ olarak daire meclisi vardı. Bunlar da yine atamayla göreve gelmekte idiler. Bu dairenin yazışmaları Türkçe ve Fransızca idi. Kendisine has bazı gelirleri olan ayrıcalıklı bir bütçesi vardı.

Taşrada modern anlamda belediye örgütlenmesi, 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesinden sonra başlamıştır. Bu nizamnameye göre, liva ve kaza merkezlerinde seçilmiş üyelerden oluşan "Meclisi Belediye?ler bulunacaktır. Ancak bu meclisler her kazada kurulamamıştır.

Osmanlı belediyelerinin statüleri ve organlarının çalışma biçimi komünal yönetim özelliği taşımıyordu. Bu anlamda belediyecilik, özerk bir mahalli yönetime geçişten çok, kentsel hizmetleri sunmaya yönelik bir kurumlaşma olarak düşünülmüş ve uygulanmıştır.

Belediye örgütünün gerçek temelleri 1877 yılında çıkarılan Dersaadet Belediye Kanunu ile Vilayet Belediye Kanunu uygulaması sonucu atılmıştır. Bu düzenleme ile belediyeler tüzel kişilik kazanmış oldu. Kanun belediyelere bayındırlık hizmetleri, aydınlatma, temizlik, belediye mallarının yönetimi, pazar ve alışveriş kontrolü, hijyenik tedbirleri almak, okul açmak, itfaiye görevi, belediye gelirlerini tahsil etmek gibi görevler vermektedir. Ayrıca bugün merkezi yönetimce yürütülen emlak tahriri ve nüfus sayımı gibi görevler de verilmiştir. Fakat bu görevlerin bir kısım gerçekleşememiş, bir kısmı ise uygulamada merkezi yönetimce yürütülmüştür.

Cumhuriyetin ilk yılları, diğer konularda olduğu gibi, belediyelerde de yeni oluşum dönemidir. Cumhuriyet sınırları içinde kalan belediye sayısı 389?dur. Bu belediyelerin çoğunda düzenli içme suyu, elektrik tesisatı, mezbaha, spor alanları, park ve bahçe, pazar yeri yoktur.

Cumhuriyet yönetimi, yeni bir devlet olarak ortaya çıkmış olsada; yasal düzenlemelere sahip, örgütlü ve az da olsa kurumlaşmış bir belediye yönetimi devralmıştır. Cumhuriyet idarecileri yeni Cumhuriyeti kurduktan sonra merkezi yönetimle ilgili birçok yasal düzenleme yaptıkları halde, belediyelerle ilgili yeni bir teşkilat kanunu çıkarma yoluna gitmemişler; Vilayet ve Dersaadet Belediye Kanunları ve ak tadilleriyle belediye yönetimini devam ettirmişlerdir. Ankara?nın başkent olması nedeniyle 1924?te "Ankara şehremaneti Kanunu? nu çıkarılmış; İstanbul Belediyesine (şehremaneti) benzer bir teşkilat kurulmuştur.

Cumhuriyetin 1923-1930 döneminde Ankara deneyi etrafında oluşan belediyecilik anlayışı, 1930-1935 yılları arasında ardı ardına çıkarılan yasalarla somutlaşmıştır. Bunlar, 1580 sayılı Belediye Kanunu (1930), 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu (1930), 2031 Sayılı Belediyeler Bankası Kuruluş Kanunu (1933), 2290 sayılı Belediyeler Yapı ve Yollar kanunu (1933), 2497 sayılı Belediyeler İstimlak Kanunu (1934), 2763 sayılı Belediyeler İmar Heyeti Kuruluş Kanunu (1935?dir.). Bu yıllarda çıkan yasalar, daha sonra yapılan değişikliklere rağmen, neredeyse günümüze kadar devam etmiş ve tüm belediyecilik uygulamalarına yön vermiştir.

1580 sayılı kanunla belediye hizmet alanlarının genişlediği görülmektedir. Mahalli ihtiyaçların hemen hemen hepsi belediyelere yüklenmiştir. Belediyelerin görevleri genel bir ifade ile belirtilmeyip çok detaylı bir Şekilde teker teker sayılmıştır. Yine hizmetlerin kapsamının çizilmesinde benimsenen ikinci tutum belediyelerin görevlerinin gelirlerine göre, mecburi ve isteğe bağlı olarak ayrıma tabi tutulmasıdır. Kanunun çıktığı tarihten itibaren değiştiği tarihe kadar paranın değerindeki büyük değişiklikler bu ayrımı anlamsız kılmıştır.

Belediyelerin görev alanı çok geniş tutulmasına rağmen; Belediye Kanunu ile belediyelere çok az gelir sağlanmıştır. Bu da altyapı, sağlık ve bayındırlık sorunları ile yüzyüze olan belediyeleri zor duruma bırakmış; kent hizmetlerinin yürütülmesini zorlaştırmıştır.

Belediyelere yeni gelir kaynağı sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmaması, kentlerin altyapı hizmetlerinde belediyelere yardımcı olacak Belediyeler Bankasının kurulmasını hızlandırmıştır. 24 Haziran 1933 tarih ve 2301 sayılı kanunla 99 yıl süreli ve 15 milyon lira sermayeli Belediyeler Bankası kurulmuştur. Bankanın ana kuruluş amacı belediyelere "esas amme hizmetleri için muhtaç olacakları parayı? sağlamaktır.

Bu dönem zarfında belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalar çok sınırlı kalırken gelirlerini azaltmaya yönelik önemli yasal gelişmeler olmuştur. Bu dönemde belediye gelirlerinden bir bölümü yapılan düzenlemelerle merkezi yönetime aktarılmıştır.

Çok partili döneme geçildikten sonra tek parti döneminde belirlenen yasal çerçevede önemli değişiklikler yapılmamış; uygulamada bazı değişiklikler yapılmıştır. 1978 de yerel yönetimlerin sorunları ile ilgilenmek ve onlara yardım etmek üzere, Yerel Yönetim Bakanlığı kurulmuş fakat başarılı olunamamıştır.

1980 sonrası dönemlerde belediyelerle ilgili yapısal değişiklikler görülmüştür. Bu dönemde geleneksel belediyecilik anlayışının yanında Büyükşehir Belediyesi modeli ortaya çıkmıştır. Bir tarafta 1580 sayılı Belediye Kanun ile kurulan belediyeler, diğer tarafta 3030 sayılı yasa ile kurulan belediyeler mevcut olmuştur.

Bu dönemde belediye sorunları ile arayışlara gidilmiş, küçük belediyeler büyük belediyelere bağlanmak sureti ile yaklaşık 150 belediye birleştirilmiş ve 1985?e kadar yeni belediye kurulmamıştır. Bu da belediye sayısının azalmasına neden olmuştur. 1985 den sonra belediyelerin sayısı tekrar artmaya başlamıştır. Yeni yasaya göre belediye seçimlerinin dört yılda değil beş yılda bir yapılması öngörülmüştür.

2000?li yılların ilk yarısı gerek kamuda gerekse yerel yönetimlerde reform sürecinin hızlandığı yıllar olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim 1930 tarihinden itibaren yürürlükte olan 1580 Sayılı Belediye Kanunu, 7/12/2004 tarihinde 5272 Sayılı Belediye Kanunu olarak yeniden yayınlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi?nin, 18/1/2005 tarihli ve E:2004/118, K: 2005/8 sayılı Kararı ile bu Kanun; Şekil yönünden Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş ve iptal Kararının, 13/4/2005 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmış iken, 3/7/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Kanunun 85. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Artık yürürlükteki Belediye Kanunu?nun adı 5393 Sayılı Belediye Kanunu olmuştur.

TRABZON BELEDİYE TARİHİ

Osmanlı Dönemi Trabzon Belediyesi

Türkiye'de çağdaş anlamdaki belediye yönetimleri, 1864 Vilâyet Nizamnamesi (tüzüğü)'ne göre oluşturulmaya başlamıştır. Söz konusu tüzüğe göre, liva ve kaza merkezlerinde seçilmiş üyelerden oluşan birer Belediye Meclisi (Meclis-i Beledî) bulunacaktı. Ancak, uygulamaya, bütün kentlerde aynı zamanda geçilememiştir. Bu konuda, "Tuna vilâyeti kentleri" ile "Bağdat ve liman kentleri" öncülük etmiştir. Kuşkusuz, uygulamanın öne alınmasında, valilerin özel çabaları da etkili olmuştur.

Trabzon Belediye Yönetimi'nin kimin veya kimlerin katkılarıyla ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. 1869'da çıkarılan Trabzon İl Yıllığı (Sâlnâme-i Vilayet-i Trabzon)'da belediye yönetimi'ne de yer verilmiştir. Buna göre, Trabzon Belediye Yönetimi 1869 yılında vardır. Kuruluşu ise 1868'de olduğu düşünülmektedir. 5216 Sayılı kanunda 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6360 Salı kanununla Trabzon Belediyesi sorumluluk alanı tüm il sınırlarını kapsayacak şekilde değiştirilerek 30 Mart 2014 tarihinden itibaren Büyükşehir Statüsüne getirilmiştir.

Osmanlı Dönemi Belediye Başkanları:

Burada verilen belediye başkanları, sâlnâmelerden alınmıştır. Sâlnâme çıkarılmayan yıllardaki belediye Başkanlarının, ancak bir bölümü belirlenebilmiştir.

Bunlar;

Arazi Memuru Feyzi Efendi 1868-1870, Hafız Ahmet Efendi 1871,
Hacı Halil Efendi 1872, Ali Rıza Efendi 1873,
Hacı Derviş Ağa 1874 - 1875, Ali Rıza Efendi (ikinci kez) 1876,
Ali Galip Efendi 1877, Ali Rıza Efendi (üçüncü kez) 1878- 1881(?)
Mustafa Efendi 1883 - 1884, Barutçu zade Arif Efendi 1887 - 1891,
Rıfat Bey 1893, Mehmet Paşazade Hasan Bey 1895 - 1898 (?),
Hacı Kadızade Hacı Mustafa Efendi 1900 - 1902, Han zade Ziya Bey 1903 - 1904,
Ali Efendi (?) 1911 (?), Nemli zade Cemal Bey (?) 1911 (?),
Barutçu zade Hacı Ahmet Efendi 1912-1916, Metropolit Hrisantos (işgalde) 1916 - 1918,
Barutçu zade Hacı Ahmet Efendi 1918- 1919, Kazaz zade Hüseyin Efendi l Ekim 1919,
Hacı Ali Hafız Zâde Hakkı Efendi (Hakkı Çağdaş) Kasım 1922-? Kazaz zade Hüseyin Efendi Haziran

Cumhuriyet Dönemi Belediye Başkanları:

Kazaz zade Hüseyin EFEND? (1923-1928), Temel Nücumi GÖKSEL (1928-1930),
Kadri Mesut EVREN (1931-1937), Dr. Cemal TURAN (1937-1939),
Bahri DOĞANAY (1939-1939), Temel Nücumi GÖKSEL(1939-1939),
Muammer YARIMBIYIK (1939-1943), Cevdet AKÇAY (1943-1946), Tevfik
YUNUSOĞLU (1940-1950), Hüseyin ÇULHA (1950-1952),
Muzaffer KORLU (1952-1955), Haluk ÇULHA (1955-1957),
Ahmet Rasim KARANİS (1957-1959), Hüsnü AYBAY (1959-1960),
Hayrettin NAKIPOĞLU (1960-1960), Kur. Alb. Necmeddin ERGÜVEN (1960-1960),
Fethi TANSUK (1960-1961), Kamuran ÇUHRUK (1961-1961),
Vefa POYRAZ (1961-1963), Suat OYMAN (1963-1973),
Sefer ÖZGÜR(1973-1980), Hasan MELEK (1980-1984),
Orhan KARAKULLUKÇU (1984-1989), Atay AKTUĞ (1989-1994),
Asım AYKAN (1994-2002), Niyazi SÜRMEN (2002-2004),
M. Volkan CANAL?OĞLU (2004 -2009), Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU (2009- ?)

ÖRGÜT YAPISI

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİRİMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

TEKNOLOJİK ALTYAPI

Trabzon Büyükşehir Belediyesinde 6 adet server (sunucu bilgisayar), sisteme bağlı olarak çalışan 530 adet bilgisayar, 340 adet yazıcı, 21 switch ünitesi fiber optik kabloyla birbirine bağlıdır. Kullanılan işletim sistemi Linux ve Server 2003'dür. Kullanılan veri tabanı Progress ve Oracle'dir.

Belediyemizin tüm birimlerinde internet bağlantısı vardır. Ayrıca Belediye'de lisanslı olarak Windows İşletim Sistemleri, Microsoft Office Programları, Netcad, Autocad ve Archicad Yazılımları, 3ds-Max Programları, Eset Anti-virüs Programı kullanılmaktadır.

Belediye hizmetlerimizin ve şehrimizin tanıtıldığı, internet sitemiz kendi bünyemizde, Basın ve Halkla İlişkiler Büromuz ile koordineli olarak güncellenmekte olup, günlük ortalama 936 kişi tarafından günlük ortalama 3727 sayfamız ziyaret edilmektedir. Vatandaşlarımız site üzerinden online olarak, imar durumu, kent rehberi, mezarlık bilgi sistemi hakkında bilgi alabilmekte, nikah işlemlerini yapabilmekte, Belediyemize olan borçlarını öğrenip kredi kartıyla ödeme yapabilmektedirler.

FİZİKSEL YAPI

Trabzon Büyükşehir Belediyemizin birimleri, şehrimizin değişik yerlerine dağılmış durumda hizmet vermektedir. Merkezi birimler Ataparktaki binamızda hizmet vermekte olup, Teknik Hizmet birimlerimiz Yalıncak Mevkii eski İl Özel İdare Binasında, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Pazarkapı Mahallesinde, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ise Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde hizmet vermektedir.

Atapark Hizmet Binamızda Bulunan Birimler

1- Başkanlık Makamı
2- Genel Sekreterlik
3- Özel Kalem Müdürlüğü
4- 1.Hukuk Müşavirliği
5- Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı
6- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
8- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
9- İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
10- Zabıta Dairesi Başkanlığı

Pazarkapı Mah. Sahil Yolu Caddesi üzerinde yerleşen birimler
(Ana Hizmet Binasına 300-400 m)

1. İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Yalıncak Mevkii Teknik Hizmet birimleri
(Ana Hizmet Binasına 8-10 km)

1. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
2. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
4. Ulaşım Dairesi Başkanlığı
5. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
6. Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı
7. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Meydan Mevkii Hamamizade Kültür Merkezi Birimleri

1-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Taş Kırma Eleme ve Asfalt Şantiyesi:

Belediye şantiyesi belediye alt yapı hizmetlerine malzeme yönünden büyük destek sağlamaktadır.

MALİ YÖNETİM

2013 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİ

2013 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ

2013 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ


2013 MALİ YILI İÇ BORÇLANMA

MALİ DENETİM VE İÇ KONTROL

Belediyenin Denetimi:

Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.

Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.

İç Denetim

Belediyelerin iş ve işlemleri kendi içlerinde 3 şekilde denetlenebilir. Bunlar;

Belediye Meclisinin Denetimi

Belediye Meclisinin denetim işlemlerini nasıl yapacağı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25 ve 26. maddelerinde belirtilmektedir. Buna göre Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.

Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir.

Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir.

Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar.

Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.

Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.

Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır.

Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.

Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay'a gönderir.

Yetersizlik kararı, Danıştay'ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer.

Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez.

İç Denetim

Belediye ve diğer kamu kurumlarında İç denetim faaliyetlerinin nasıl yapılacağı 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun da belirtilmiştir. Buna göre;

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır.

İç denetçinin görevleri:

Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

I. Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
II. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
III. Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
IV. İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
V. Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
VI. Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
VII. Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.

İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.

İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.

İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir.

İç denetçinin nitelikleri ve atanması

İç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
a) İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak.
b) Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak.
c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.
d) İç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğer şartları taşımak.

Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacaklar, İç Denetim Koordinasyon Kurulu koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığınca iç denetim eğitimine tâbi tutulur. Eğitim programı, iç denetçi adaylarına denetim, bütçe, malî kontrol, kamu ihale mevzuatı, muhasebe, personel mevzuatı, Avrupa Birliği mevzuatı ve mesleki diğer konularda yeterli bilgi verilecek şekilde hazırlanır. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. İç denetçi adayları için uygulanacak eğitim programının süresi, konuları ve eğitim sonucunda yapılacak işlemler ile diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İç denetçiler, üst yöneticiler tarafından, sertifikalı adaylar arasından atanır. İç denetçilerin kamu idareleri itibarıyla sayıları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Hiyerarşik Denetim:

Belediye Başkanı, belediye birimlerinin iş ve işlemlerini doğrudan ya da teftiş heyeti aracılığı ile denetleyebilir.

Dış Denetim

Vesayet Denetimi

Belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

İdari vesayet, 'Merkezi yönetimin yerel yönetimlerin organları, kararları ve işlemleri üzerindeki denetleme, yönlendirme ve gerektiğinde yerine geçecek karar alma yetkisi' olarak tanımlanmaktadır. Belediyeler üzerindeki idari vesayet kaynağını Anayasamızın 127. maddesinden almaktadır.

Ülkemizde belediyeler üzerinde Merkezi İdarenin çeşitli organlarının idari vesayet yetkisi bulunmakla birlikte, ağırlıklı olarak 3152 sayılı İç İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre bu yetkiyi İçişleri Bakanlığı kullanmaktadır.

Sayıştay Denetimi:

832 Sayılı Kanunun geçici 8. maddesi uyarınca, Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına mali yönden belediyeleri denetlemekle görevli ve yetkilidir. Belediyeler Sayıştay'ın mali yargı yoluyla yaptığı bu denetimin sonunda verilen kesin kararları uygulamak zorundadır.

DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ

KURUMSAL PAYDAŞ ANALİZİ
VATANDAŞ GÖRÜŞÜ ANALİZİÇALIŞAN GÖRÜŞLERİ ANALİZİ
GZFT ANALİZİ

GÜÇLÜ YÖNLER

1- Özverili personele sahip olmak,
2- Merkezi hükümetle uyumlu yönetim,
3- Büyükşehir belediyesi olmak,
4- İl özel idaresi ile Trabzon belediyesinin güçlerini birleştirmesi,
5- Kent dinamiklerini bilen eğitim düzeyi yüksek personelin olması
6- Kurumlar arası diyaloğun yüksek olması
7- Karar organlarının seçimle işbaşına gelmesi
8- Büyükşehir Belediye Başkanının yüksek düzeyde bürokrasiden gelmesi
9- Başkanın 2. kez seçilmesi. Kurumu iyi tanıması
10- Merkezi yönetimde Trabzonlu bürokratların çokluğu
11- Memur ve işçi sendikalarıyla uyum içinde çalışılması
12- Bölgenin en büyük asfalt şantiyesine sahip olmamız
13- Hizmet alanının tüm il sınırına yayılması
14- E belediye, kent bilgi sisteminin olması
15- Bilişim altyapısı
16- Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayacak barajın olması
17- Türkiye'nin en büyük hayvan rehabilitasyon merkezinin yapılması
18- Bütçe gerçekleşme oranının yüksek olması
19- Yaylalarımız
20- Özel idare ve belediye çalışanlarının birleşmesi
21- Başkanın devam etmesi
22- B.şehir olmamız nedeniyle imar alanlarının olması,
23- Meclis çoğunluğunun aynı partiden olması,
24- Mezarlık hizmetleri,
25- İtfaiye hizmetleri,
26- Belediye personelinin şehri tanıyor olması

ZAYIF YÖNLER

1- Yeni büyükşehir belediyesi olmak,
2- Büyükşehir belediyesi deneyiminin yetersiz olması,
3- Araç parkının yetersizliği
4- Karar organlarının seçimle işbaşına gelmesinden dolayı kurum kültürünün zayıf olması,
5- Hizmet binalarının yetersizliği
6- Personel Yaş ortalamasının yüksek olması,
7- Çalışmaların kişiselleştirilmesi
8- Kurumsal yapının yetersiz olması
9- Siyasal etkilere açık organizasyon yapısı
10- İlçe bel. Ve b.bel. Uyumsuz çalışma riski
11- Hizmet alanının tüm il sınırına yayılması
12- Gelir kaynaklarının az olması
13- Katı atık depolama alanının yetersiz olması ve alternatif yöntemlerin yüksek maliyetli olması ve kıtlığı
14- Hafriyat depolama alanlarının olmaması.
15- Bel. Borç yükünün fazla olması
16- Birimler arası iletişimin yetersizliği
17- Kişilerarası iletişim sıkıntısı
18- Kalite yönetim sisteminin olmaması
19- Arşiv sisteminin yetersizliği
20- Dokümantasyon, envanter ve raporlama geleneğinin olmaması
21- Raylı sistemin olmaması
22- Belediyeye ait taşınmaz ve arazi yetersizliği
23- İmara açılacak yeni alanların olmaması
24- Tüm ili kapsayan imar planının yapılmamış olması
25- E belediye ve kent bilgi sisteminin bütün il sınırını kapsayacak şekilde olmaması
26- Atıksu arıtma tesislerinin olmaması
27- Otoparkların yetersizliği
28- Sınırların genişlemesi sebebiyle yol üstyapı kaplamalarının, bilgi ve işaret levhalarının yetersizliği
29- Yaylalarımız
30- Mali yapı
31- Teknik konularda yeterli personel olmaması
32- Hizmet içi eğitim yetersizliği
33- Raylı sistemin olmaması,
34- Sosyal ve kültürel tesislerin yetersizliği,
35- Yaşanabilir yeşil alanların yetersizliği,
36- Hobi ve istihdama yönelik kursların yetersizliği,
37- Çarpık yapılaşma,
38- Altyapı yetersizliği,
39- Geleceğe yönelik şehir planlarının yapılmamış olması,
40- Otopark yetersizliği,
41- Trafik sorunu
42- Sadece bir meydanın olması,
43- Yatırımların önceliklerinin belirlenememesi,
44- Hizmet binasının yetersizliği ve dağınıklığı,
45- Modern bir otobüs terminalimizin olmaması,
46- E imzaya geçilmemiş olması
47- Belde halkının ortak ihtiyacının belirlenirken yeterli araştırmanın yapılmaması
48- Arazi yapısından dolayı yerleşimin dağınık olması
49- Türkiye'nin en uzun yol ağına sahip olması
50- Birimler arası iletişim yetersizliği,
51- Birimler yönetmelikte öngörülen tesis ve teçhizata sahip değil,
52- Bilişim altyapısı yetersiz,
53- Araç parkının yetersizliği,
54- Kişiler arası iletişim eksikliği,
55- Belediye bülteninin olmaması,
56- İşbölümünde adaletsizlik,
57- Eğitimlerde isteksizlik,
58- İşi yapan personelin seminerlere gönderilmemesi,
59- Seminerlere gönderilmede adaletsizlik,
60- Eğitim planının olmaması,
61- Müdürlüklerde personelle toplantıların yapılmaması

FIRSATLAR

1- Güçlü yerel medyanın olması
2- Tarihi ve doğal güzelliklerin olması
3- 2 üniversitenin olması
4- Bölge müdürlüklerinin olması
5- Uluslararası havaalanı ve deniz limanının olması
6- Trabzonspor'umuzun olması
7- Şehrimizin jeopolitik konumu
8- Bölge hastanelerinin şehrimizde olması
9- Çeşitli nedenlerle günübirlik şehrimize gelen nüfus
10- Olimpiyatlardan kalan yeni spor alanların yapılmış olması
11- Şehri güneyden kuşatan kanuni bulvarının yapılıyor olması
12- Doğu Karadeniz turizm mastır planının yapılmış olması
13- Yeni yapılan turizm tesislerinin artışı
14- Sümela manastırının olması
15- Trabzon folkloru
16- Küresel ısınma sebebiyle Karadeniz'e ilginin artması
17- Yaylalarımız
18- Havaalanı ve limanın olması,
19- Üniversitelerimizin olması,
20- Bölge müdürlüklerinin olması,
21- Trabzonspor varlığı,
22- Yayla turizminin varlığı,
23- Trabzon sahili,
24- Hes projeleri,
25- Kentsel dönüşüm projeleri

TEHDİTLER

1- Bakan olmaması
2- Hazine arazilerinin az olması
3- Coğrafi şartların elverişsizliği
4- Türkiye'nin en uzun yol ağının olması
5- İlçe bel. Ve b.bel. Uyumsuz çalışma riski
6- İstihdam alanının yetersizliği
7- Sanayi alanlarının yetersizliği
8- Göç vermek,
9- Şehrin yaz nüfusunun 2 katına çıkması
10- Çeşitli nedenlerle günübirlik şehrimize gelen nüfus
11- Kent meydanının tek olması
12- Trafik sorunu
13- Demiryolu ağının olmaması
14- Turizm tesislerinin yetersizliği
15- Denizden yeterince yararlanılamaması
16- Küresel ısınma sebebiyle iklim şartlarının değişmesi
17- Yaylalarımız
18- Yayla turizmi sebebiyle doğanın bozulması,
19- HES projeleri,
20- Kentsel dönüşüm projeleri,
21- Doğal afetler
22- Demiryolunun olmaması,
23- Denizden yeteri kadar faydalanamamış olmak,
24- Deniz kirliliği,
25- Kalitesiz kömürden kaynaklanan hava kirliliği
26- Dere yataklarına sanayi tesislerinin yapılması,
27- Türkiye'nin en uzun yol ağına sahip olması
28- Çimento fabrikasının şehir içinde olması
29- Kıyı çizgisinin ihlal edilerek oluşan yapılaşma kirliliği
30- Sanayi sitelerinin şehir içinde kalması
31- Modern bir balık halinin olmaması
32- Modern bir sebze halinin olmaması
33- Arazilerin fiziki yapısının hizmet vermek için uygun olmaması
34- Trabzonlu bir bakanın olmaması
35- Hazine arazilerinin az olması
36- Coğrafi şartların elverişsizliği
37- İstihdam alanlarının yetersizliği
38- Sanayi alanlarının yetersizliği
39- Göç vermek
40- Şehrin yaz nüfusunun 2 katına çıkması
41- Çeşitli nedenlerden dolayı günübirlik şehrimize gelen nüfus
42- Ulusal ve uluslararası girişimlerin yetersizliği
43- Alternatif tarım politikalarının olmayışı

MİSYON

Misyon, bir kurumun varlık sebebidir. Yani, kurumun "Ben niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır.

Belediyemizin Misyonu;

"Tarihsel süreç içerisinde var olan kültür, tarih, ticaret ve spor unsurlarını geliştirerek sürdürmek, katılımcı, şeffaf, tarafsız, güvenilir bir yönetim anlayışı ile Trabzon'un çağdaş gelişimini sağlamak ve Trabzon halkının yaşam kalitesini yükseltmektir." Olarak belirlenmiştir.

VİZYON

Vizyon, hayal edilen gelecektir ve bir kurumun yarınlarını ifade eder.

Belediyemizin Vizyonu;

"ŞEHRİ İMAR EDERKEN GÖNÜLLERİ FETHEDEN BELEDİYE"

Olarak belirlenmiştir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

a) Kent halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, idari, teknolojik, hukuki ve fiziki alt yapıyı kurmak,
b) Kentlinin yaşam kalitesini yükselterek çağdaş ölçülerde yaşayabileceği ortamı oluşturmak,
c) Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve gelir arttırıcı yatırımlar yapmak,
d) Çağın değişen koşullarına, rantabl imkanlarla ve pratik olarak, uyum sağlayabilecek 'ortak akıl' oluşturmak,
e) Her kentlinin, belediyecilik ve kent yaşamı anlamında bilinçli ve sorumlu olacağı bir ortam oluşturmaktır

TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

Stratejik Planımızda; Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek, hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıştır.

Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentimizde arazi kullanımı ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır.

Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır.

Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme, koordinasyon ve beşeri kaynakların geliştirilerek, teknik ve idari kapasitenin artırılması, mali kaynakların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

TEMEL DEĞERLER

Temel değerler, kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır. Temel değerler bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Olarak Belirlediğimiz Temel Değerlerimiz Şunlardır

Adil, Güler yüzlü ve Kalite Esaslı Hizmet Üretmek:

Belediyeler, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla, Belediyeler kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır.

a) Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir.

b) Güler yüzlü hizmet, vatandaşa saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmesidir.

c) Kaliteli hizmet ise, sunulan hizmetlerin kendilerinden beklenen özelliklere sahip olması demektir.

Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak:

Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati göstermektedir ve göstermeye devam edecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, "yetki veren"dir ve Belediye yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için de bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.

Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak:

Kamu kaynaklarının doğru kullanımı ve hizmetlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programlı çalışmak esastır. Belediyemiz, günübirlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde hareket eder ve plan ve programlarımızı da önceden ilan ederek kamu kontrolüne imkân sağlar.

Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, üretim sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden fazla olmaması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep sadece kaynak fazlalığı değil, kaynakların etkin ve verimli kullanılması da bulunmaktadır ve büyümenin yarısını verimlilik artışı oluşturmaktadır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Belediyemiz verimlilik kadar önemli olan bir başka unsurun da etkinlik olduğu bilinciyle hizmet üretmektedir.

Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak:

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyelerimiz, bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami yararlanma ilkemizdir.

Çevreye Karşı Sorumlu, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlanmak:

Belediyemiz, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve şehrimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdür. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon'un gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder.

Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak:

Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin tesis edilmesidir.

Karar ve Uygulamalara Vatandaşların ve Çalışanların Katılımını Sağlamak:

Belediyemiz katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyi" olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'ların, Meslek Odalarının belediyemiz karar ve uygulamalarına katılımının sağlanmasını ilke edinmiştir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Trabzon'a ve Trabzon halkına daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir.

Sosyal Güçsüzlerin Desteklenmesine Önem Vermek:

İlimizde bulunan sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi sosyal barış ve toplumsal huzur için gereklidir. Belediyemiz karar ve uygulamalarında sosyal güçsüzlerin desteklenmesi öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır.

Kent ve Kent Halkının Değerlerini ve Haklarını Korumak:

Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır. Belediyemiz, belde halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez. Trabzon halkının hem bir vatandaş olarak ve hem de Trabzonlu olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindendir.

Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonu Güçlendirmek:

Günümüzde kurumların başarısını sağlayan en önemli hususlardan birisi de ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini tesis etmesidir. İyi Yönetişim olarak da adlandırılan bu yönetim tarzı kurumların demokratik ortamda başarılarını artırmaktadır. Trabzon olarak çalışmalarımızda ilgili kurumlarla, kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini önemsemekte ve öncelemekteyiz.

Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik Etmek:

Belediye Kanunu'nun 78. Maddesi kentlilerin kent hizmetlerine gönüllü katılımını düzenlemektedir Kent halkının kentle ilgili hizmetlere katılımı bir yandan hizmetlerde niteliksel ve niceliksel artış sağlarken diğer yandan da kentlinin hizmetleri sahiplenmesini sağlamaktadır. Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik etmeyi öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır.

6. AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

1. KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI:

GEREKÇE:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Trabzon'a ve Trabzonluya yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişikliğe açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına yönelmiş, vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim sistemi sağlanmalıdır.

Belediye hizmetlerinde kalitenin yakalanması, mali, fiziki, insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak; Trabzonluların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için belediye yönetiminde kalite odaklı yönetim modeli uygulamaları geliştirilmelidir. Bu kapsamda Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal iletişim vb. modern yönetim tekniklerinin kullanımı konusundaki çalışmalar geliştirilecektir.

Trabzon'a ve Trabzonluya daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilecektir.

Vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, sosyal çöküşü önledikleri gibi toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Belediyemiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halkla birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurum olmalıdır. Bu doğrultuda halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 1: İNSAN KAYNAKLARININ YAPILANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF 1,1: Eğitim ve Değerlendirme

GÖSTERGELER:
1.1.1. Eğitim Planlaması
1.1.2. Hizmet İçi Eğitim
1.1.3. Oryantasyon Eğitimi
1.1.4. İşbaşında Eğitim
1.1.5. Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım
1.1.6. Personel Memnuniyet Anketi
1.1.7. Personel Performans Takip Çalışması

HEDEF 1,2: Ödül - Öneri Sistemini Geliştirmek.

GÖSTERGELER:
1.2.1. Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek
1.2.2. Şikâyet - Öneri Kutuları Yerleştirmek

HEDEF 1,3: Motivasyon Artırıcı Etkinlikler

GÖSTERGELER:
1.3.1. Personel Yemeği
1.3.2. Başarılı Personele Ödül verilmesi
1.3.3. Personel Kaynaşma Etkinliği

STRATEJİK AMAÇ 2: KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ

HEDEF 2,1: Organizasyon Yapısının Revizyonu

GÖSTERGELER:
2.1.1. Görev Tanımlarının Revize Edilmesi.

HEDEF 2,2: Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi

GÖSTERGELER:
2.2.1. Süreç İyileştirme Çalışmaları
2.2.2. Kıyaslama Çalışmaları
2.2.3. Beyin Fırtınası Çalışmaları
2.2.4. Kalite Çemberleri Çalışmaları
2.2.5. Yönetimin iş ve işlemleri gözden geçirme toplantıları.

HEDEF 2,3: İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi

GÖSTERGELER:
2.3.1. İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi
2.3.2. İç denetimin gerçekleştirilmesi

HEDEF 2,4: Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi

GÖSTERGELER:
2.4.1.Birimlerin Yerleşim Planında Yeniden Konumlandırma Etüdü 2.4.2. Hizmet Alım İşi
2.4.3. Bina Bakım - Onarım İşi
2.4.4. Araç Kiralama İşi
2.4.5. Makine -Araç Bakım Onarım
2.4.6. İş Makinesi Alımı
2.4.7. Motosiklet Alımı
2.4.8. Doğu-Batı-Güney İtfaiye İstasyon Binalarının Oluşturulması
2.4.9. 7 İlçede İtfaiye İstasyon Binalarının Oluşturulması
2.4.10. İtfaiye İçin Araç Alımı
2.4.11. Cenaze Yıkama İçin Araç Alımı
2.4.12. Akaryakıt Tankeri ve Sepetli Araç Alımı
2.4.13. Belediye Hizmet Binası Yapımı
2.4.14. Hizmet Aracı Alımı
2.4.15. İtfaiye Binası Yapım İşi
2.4.16. İlçelerde Hizmet Ofisleri KiralamaHEDEF 2,5: Kurumsal Güvenliğin Sağlanması

GÖSTERGELER:
2.5.1. Güvenlik Hizmeti İşi Alımı
2.5.2. Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitiminin Desteklenmesi
2.5.3. Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması
2.5.4. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (ISO 27001) Geçmek
2.5.5. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması

2,6: Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi

GÖSTERGELER:
2.6.1. Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi
2.6.2. Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek
2.6.3. Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmek
2.6.4. Dijital Arşiv Sistemine Geçmek
2.6.5. Belediye Web Sayfasından Meclis Toplantılarının Canlı Yayını
2.6.6. Sayısal Hale Getirilen İmar Planlarının İnternet Üzerinden Halka Sunulması
2.6.7. Kent bilgi sistemlerini geliştirmek
2.6.8.Telsiz sistemi Alımı
2.6.9. Kamera Alımı
2.6.10. Akıllı kavşak Uygulaması
2.6.11. Numarataj ve plakalama işlemleri
2.6.12. Ücretsiz internet yayını

HEDEF 2,7: Çalışanların Sağlığının Korunması

GÖSTERGELER:
2.7.1. Periyodik Kontrollerin Yapılması

STRATEJİK AMAÇ 3: MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI

HEDEF 3,1: Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar

GÖSTERGELER:
3.1.1. Genel Saha Yoklama Çalışmaları
3.1.2. İşyeri Denetimleri
3.1.3. Belediye Arazileri ve Kadastral Yol Üzerindeki İşgallerin Envanterinin Çıkarılması
3.1.4. Belediye arazilerini işgal edenlere Ecrimisil Gönderilmesi
3.1.5. Belediye Gayrimenkullerinin GeliştirilmesiHEDEF 3,2: Tahsilat Artırıcı Çalışmalar

GÖSTERGELER:
3.2.1. Gayrimenkul Gelirlerinin Düzenli Takibi
3.2.2. Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok Sorgulaması
3.2.3. Ödeme Emirleri Gönderilmesi
3.2.4. Haciz İşlemleri

HEDEF 3,3: Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma

GÖSTERGELER:
3.3.1. Hibe Proje Teklifi Hazırlama

HEDEF 3,4: Tasarrufa Yönelik Çalışmalar

GÖSTERGELER:
3.4.1. Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi
3.4.2. Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 4: KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF 4,1: Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi

GÖSTERGELER:
4.1.1. Vatandaş Memnuniyet Araştırması
4.1.2. Faaliyetlerin Duyurulması
4.1.3. Belediye Bülteni
4.1.4. Çocuk, Kadın, Emekli, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri
4.1.5. Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi
4.1.6. Sosyal Medya Yönetimi
4.1.7. Konulu Faaliyet Broşürleri
4.1.8. Ramazan Ayı Faaliyetleri
4.1.9. Kent Konseyi
4.1.10. Meslek Gruplarıyla Toplantılar
4.1.11. Mahalle Ziyaretleri
4.1.12. Bölge Toplantıları (İlçeler)
4.1.13. Belediye Gönüllü Hareketi
4.1.14. Belediye Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Totemlerin Kullanılması

HEDEF 4,2: Kurum İçi İletişimi Geliştirmek

GÖSTERGELER:
4.2.1. Başkan ve Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, TİSKİ Genel Müdürü Periyodik Toplantıları
4.2.2.Başkan ve Daire Başkanları ile Daire Müdürleri Periyodik Toplantıları
4.2.3. Başkan ve Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, TİSKİ Genel Müdürü, Daire Başkanları, Daire Müdürleri ile Periyodik Toplantıları
4.2.4. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının Periyodik toplantıları
4.2.5. Genel Sekreter Yardımcılarının Bağlı Daire Başkanları ve Müdürleriyle Periyodik Toplantıları
4.2.6. Daire Başkanlarının Bağlı Müdürleri ile Periyodik Toplantıları
4.2.7. Müdürlerin Personeli ile Periyodik Toplantıları
4.2.8. Genel Değerlendirme (Başkan-Genel Sekreter-Genel Sekreter Yrd.- Daire Başkanları-Müdürler ) Toplantısı

HEDEF 4.3: Kurumlar Arası Koordinasyonun İyileştirilmesi

GÖSTERGELER:
4.3.1. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ile İlçe Belediye Başkanları Toplantısı
4.3.2. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ile Büyükşehir Meclis Üyeleri Toplantısı
4.3.3. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ile Diğer Kurum ve Kuruluş Yetkilileriyle Toplantısı

Hedef 4.4: Kurumlarla ve Vatandaşlarımızla Oluşabilecek Hukuki Sorunları Asgariye İndirmek.

GÖSTERGELER:
4.4.1.Tüm Birimlerimizin Temel hukuki mevzuat ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilenmesinin sağlanması.
4.4.2. Birimlerimizden gelen hukuki görüşlerin en kısa sürede cevaplanmasını sağlamak.

HEDEF 4.5: Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerinin Geliştirilmesi

GÖSTERGELER:
4.5.1. Tarihi kentler toplantılarına katılım sağlamak
4.5.2. Kardeş Şehir İlişkilerinin Geliştirilmesi
4.5.3. Yeni Kardeş Şehirler
4.5.4. Sağlıklı Kentler Toplantılarına Katılım Sağlamak
4.5.5.WHO Toplantılarına Katılım Sağlamak

2. TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ

GEREKÇE:

Belediyemizin temel görevi Trabzon halkının yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal ve kültürel faaliyetler, çevre koruma ve temizlik faaliyetleri, toplum sağlığı ve güvenliği, eğitsel ve sportif yaşamın desteklenmesi, dar gelirli ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, kent ekonomisinin geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması yaşam kalitesinin artırılmasında stratejik öneme sahiptir.

Trabzonluların yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için belediye olarak yetki ve görevlerimiz arasında bulunan konularda bir yandan belediye kaynakları ile çalışırken diğer yandan da kültürel tarihi mirasın yaşatılması ve sosyal güçsüzlerin desteklenmesi konuları başta olmak üzere her alanda ilgili kurum ve kişilerle işbirlikleri temin edilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 5: KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF 5.1: Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek

GÖSTERGELER:
5.1.1. Kişisel Gelişim Seminerleri Düzenlemek
5.1.2. Konferanslar - Paneller ve Sergiler Düzenlemek
5.1.3. Sinema Gösterimi Organizasyonu Desteklenmesi
5.1.4. Konser - Şiir Dinletisi ve Yarışmalar Düzenlemek
5.1.5.Trabzon Büyükşehir Belediye Tiyatrosunun Kurulması
5.1.6.İndirim günleri düzenleyerek küçük esnafı canlandırmak
5.1.7.Dizi ve sinema çekimlerine destek vermek

HEDEF 5.2: Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi

GÖSTERGELER:
5.2.1. Kurslar açmak (Enstrüman-hobi-halk oyunları-klasik el sanatları)
5.2.2. Eğitime yönelik kurslar açmak ve teşvik vermek (Başarılı öğrencilere destek ve teşvik ödülleri-üniversite hazırlık kursu düzenlenmesi-meslek edindirme kursları düzenlemek)
5.2.3. Sosyal etkinlikler ve açık hava etkinlikleri düzenlemek
5.2.4. Gençlik merkezi yapımı
5.2.5.Yurt kapasitesinin arttırılmasına destek
5.2.6. Evlilik nikâh işlemleri
5.2.7. Engelliler dinlenme ve sosyal tesisi projesi
5.2.8. Kadın eğitim merkezi projesi
5.2.9. Kreş ve çocuk eğitim merkezi Projesi
5.2.10. Yurt Yapımı
STRATEJİK AMAÇ 6: TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

HEDEF 6.1: Koruyucu Sağlık Hizmetleri

GÖSTERGELER:
6.1.1.Büyükşehir genelinde çevre ve halk sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele
6.1.2.Mezbaha hizmetlerini yürütmek
6.1.3.Sokak hayvanları bakım merkezi yapımı ve işletilmesi
6.1.4.Zoonos hastalıkları ile mücadele etmek için çalışmalar yapmak
6.1.5.Mezbaha yapımı
HEDEF 6.2: Kent Güvenliğine Destek

GÖSTERGELER:
6.2.1. Kent Meydanlarının ve Parkların Işıklandırılmaları
6.2.2. Tam Donanımlı Acil Kurtarma Ekibi Kurmak
6.2.3. Afet Planlarının Hazırlanması ve Güncel Tutulması
6.2.4. Sivil Savunma Planlarını Hazırlayarak Eğitimlerini Vermek

HEDEF 6.3: Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar

GÖSTERGELER:
6.3.1. Engelli ve Aileleri için Sosyal Projeler
6.3.2. Yaşlılar ile İlgili Sosyal Projeler
6.3.3. Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele kapsamında "Uyuşturucu Eylem Planı" ndaki sorumlulukları yerine getirmek.
6.3.4. Kampanyalar Düzenlemek
6.3.5.Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere sosyal hizmet ve yardımlar gerçekleştirmek (kumanya yardımı, kırtasiye yardımı, asker aylığı yardımı, Su Yardımı vb.)
6.3.6.Çocuk dostu kentler projesi takibini yapmak
6.3.7. Şiddet Gören Kadına Yönelik Faaliyetler

HEDEF 6.4:Kadınlara Yönelik Projeler

GÖSTERGELER:
6.4.1. Kadın dostu kent proje takibi
6.4.2. Avrupa kadın erkek şartın takibinin yapılması (Yerel Eşitlik Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması)
6.4.3. Ev hanımlarına mobil eğitim verilmesi

HEDEF 6.5: SPORTİF ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ

GÖSTERGELER:
6.5.1. Amatör Spor Kulüplerine Destek.
6.5.2. Okullara Basketbol potası yapılması
6.5.3. Okullara Masa Tenisi masası yapılması
6.5.4. Halı saha yapılması
6.5.5. Bayanlara Yüzme havuzu yapılması3. KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ

GEREKÇE:

Kentler ne kadar gelişirse kentte yaşayanların da yaşam kaliteleri o oranda gelişme imkânına kavuşur. Bir kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, altyapı yatırımlarının tamamlanması, kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını sağlayabilmesi gerekmektedir. Bütün bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu şekilde kentsel gelişimi sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 7: SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK

HEDEF 7.1: Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek

GÖSTERGELER
7.1.1. Çok Amaçlı Parklar ve Rekreasyon alanları Oluşturmak
7.1.2. Yüzüncü yıl parkı yeniden canlandırma işi
7.1.3. Botanik parkı yapımı
7.1.4. Sevgi evleri altı park inşaatı yapımı
7.1.5. İlçelerde meydan düzenlemeleri
7.1.6. Boztepe'deki yeşil alanların yarışma yoluyla projesinin elde edilmesi
7.1.7. Sokak iyileştirme ve sağlıklaştırma çalışmaları
7.1.8. Sanat meydanı (kostaki konağı önü)
7.1.9. Kutlu gün mesire alanı yapım işi
7.1.10. Sera gölü rehabilitasyonu
7.1.11. Sahil rekreasyon projesi
7.1.12. Trabzon kent meydanı ve yakın çevresi 2. etap düzenleme yapımı
7.1.13. Meydan 3. kısım düzenleme inşaatı (otopark ve teleferik yapımı)
7.1.14. Gülcemal sahil projesi yapımı
7.1.15. Değirmendere Vadisinin Bir Bütün Olarak Turizm Vadisi Şeklinde Planlanması
7.1.16. Çimento Fabrikası Alanının Yeşil Alan Olarak Düzenlenip, Bir Kısmının Şehrin Kullanımına Kazandırılması
7.1.17. Şehir Merkezindeki Toptancı Hallerinin Şehir Dışına Kaydırılması (kuru gıda- Balık Hali-Toptancı Hali)
HEDEF 7.2: Çevreye Duyarlı, Ekonomik, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak

GÖSTERGELER:
7.2.1. Çevreye Duyarlı Otobüs Alımı
7.2.2. Ulaşım Master Planının Yapılması
7.2.3. Otobüsler için yeni atölyeler ve garaj bina yerleri yapımı
7.2.4. Doğu Batı 2 adet minibüs garajı
7.2.5. Trafik işaret ve levhaları
7.2.6. Trafik eğitim pisti
7.2.7. Modern terminal tesisleri
7.2.8. Katlı otopark yapımı
7.2.9. Güney Çevre Yolunun yeni güzergâhı ile kuzey-güney bağlantı yollarının planlanması.

STRATEJİK AMAÇ 8: BÜTÜNCÜL PLANLAMA ANLAYIŞINI VE UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK

HEDEF 8.1: Kentsel Dönüşüm Yapmak

GÖSTERGELER:
8.1.1. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde 400.000 m2 Kentsel Dönüşüm yapılması

HEDEF 8.2: İmar Uygulamaları Yapmak

GÖSTERGELER:
8.2.1.İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı
8.2.2.Kamulaştırma
8.2.3.Tüm ilçelerde kaçak yapılanmanın önüne geçilmesi için yıkım işleminin yapılması
8.2.4.Koruma imar planlarının geliştirilmesi ve koruma imar planlarının hazırlanması
8.2.5.Koruma imar planlarına ilişkin kentsel tasarım projelerinin hazırlanması ve geliştirilmesi

HEDEF 8.3:İmar Planlarının Hazırlanması

GÖSTERGELER:
8.3.1.İl çevre düzeni planı yapılması
8.3.2.Nazım İmar planı uyumlaştırılması ve yanilenmesi
8.3.3.Nazım imar planının sayısallaştırılması
8.3.4.1/5000 nazım imar planı çalışması
8.3.5.1/1000 uygulama imar planı yapmayan ilçe belediyelerine destek sağlanması
8.3.6.1/1000 ölçekli hali hazır haritaların hazırlanması
8.3.7. Kentsel dönüşüm alanlarında plan-proje yapım işleri yapılması

HEDEF 8.4:Jeolojik ve Jeoteknik Faaliyetler

GÖSTERGELER:
8.4.1. 4700 km2'lik alanda Jeolojik ve Jeoteknik Raporlama
8.4.2. Toprak Koruma Projeleri

STRATEJİK AMAÇ 9: ALT YAPININ VE ULAŞIM AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ

HEDEF 9.1: Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti

GÖSTERGELER:
9.1.1. Bordür ve Tretuvar Çalışmaları
9.1.2. Yol Üst Yapı Çalışmaları
9.1.3. Yeni Yolların Yapılması
9.1.4. Bakım Onarım Çalışmaları
9.1.5. Yıllık Asfalt miktarı

HEDEF 9.2: Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

GÖSTERGELER:
9.2.1. Yenileme Çalışmaları
9.2.2. Tamir ve Bakım Çalışmaları
9.2.3. Dere Islahı Çalışmaları
9.2.4. Yağmur Suyu Drenaj Çalışmaları

STRATEJİK AMAÇ 10: REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF 10.1: Yeşil Alanların İyileştirilmesi

GÖSTERGELER:
10.1.1. Kavşak, refüj ve parklarda çiçeklendirme yapmak
10.1.2. Kaldırım ağaçlandırması yapmak
10.1.3. Şehrin ihtiyacı olan mevsimlik çiçek üretimi yapmak

HEDEF 10.2: Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi

GÖSTERGELER:
10.2.1. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan yeşil alanları kent mobilyaları ile zenginleştirmek
10.2.2. Kent halkının sağlıklı yaşamına katkı vermek amacıyla fitness aletlerini artırmak, mevcutlarını rehabilite etmek
10.2.3. Mevcut yeşil alanların bakımını yapmak
10.2.4. Mevcut çocuk oyun alanlarını rehabilite ederek zenginleştirmek
10.2.5. Şehrin ihtiyacı olan fidan üretimi yapmak (Ağaç, Ağaçcık, çalı)
10.2.6. Bisiklet yolu oluşturulması
10.2.7. Mevcut rekreasyon alanlarında sosyal donatı alanları oluşturulması

STRATEJİK AMAÇ 11: TARİHİ MİRASIN KORUNMASI, İHYA EDİLMESİ VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF 11,1: Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması

GÖSTERGELER:
11.1.1.Yöresel mimarinin desteklenmesi kapsamında modelleme çalışmalarının yapılması
11.1.2. Tarihi yapıların ışıklandırılması
11.1.3. Kent müzesi yapımı
11.1.4. Tarihi surların bakım ve onarım işi
11.1.5. Taşkın konağı proje ve yapım işi
11.1.6. İslam kültür tarih müzesi yapımı
11.1.7. Kızlar manastırı Çevre Düzenlemesi

HEDEF 11.2: Yayla Turizm Alanları Oluşturmak

GÖSTERGELER:
11.2.1.Yayla Turizm Alanları Oluşturmak. (Uzungöl-Meryemana-Kayabaşı)

STRATEJİK AMAÇ 12: SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARİ VE SPORTİF DONATI ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK

HEDEF 12.1: Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak

GÖSTERGELER:

12.1.1. Yeni Merkezler Oluşturmak
12.1.2. Trabzon Disneyland
12.1.3. Bilim Merkezi Yapımı
12.1.4. Kültür ve Kongre Merkezi Yapımı

HEDEF 12.2: Engelsiz Trabzon

GÖSTERGELER:

12.2.1. Kent genelinde erişilebilirliğin sağlanması
12.2.2. Engelliler için erişebilir ve kullanılabilir alanlar oluşturmak
12.2.3. Belediye hizmet binalarını engellilerin kullanımına göre düzenlemek
12.2.4. UDEP projesi

HEDEF 12.3: Enerji Faaliyetleri

GÖSTERGELER:

12.3.1. Binalarda ve kentsel hizmetlerde güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırıcı çalışmalar yapmak
12.3.2. Trabzon Büyükşehir Belediyesi rüzgâr enerji santrali
12.3.3. Trabzon Büyükşehir Belediyesi HES Projesi
12.3.4. Belediyeye ait binaların enerji kimlik belgelerini düzenlemek

STRATEJİK AMAÇ 13. İLİMİZDEKİ ÇEVRE VE ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK

HEDEF 13.1: Halkın Doğa ve Çevre Konularında Bilinçlenmesi İçin Eğitim Yayın ve Tanıtım Hizmetlerini Planlamak

GÖSTERGELER:

13.1.1. Toplantı sayısı
13.1.2. Yayın sayısı
13.1.3. İlgili belediyelerle koordineli gürültü haritalarını hazırlamak
13.1.4. Diğer kurumlarla işbirliği içinde temiz hava eylem planlarına katkı sağlamak
13.1.5. İklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması (sera gazı envanteri)
13.1.6. Doğalgaz hattının ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak

HEDEF 13.2: Çevre Denetim ve Kontrol Hizmetlerini Yürütmek

GÖSTERGELER:

13.2.1. Denetim sayısı

HEDEF 13.3:Şehir Genelindeki Katı Atıkların Nakil ve Bertaraf İşlemlerinin Yürütülmesi

GÖSTERGELER:

13.3.1. Katı Atık Nakil ve Bertarafı

STRATEJİK AMAÇ 14. KENTİMİZİN MEZARLIK İHTİYACINI SÜREKLİ KARŞILAYABİLECEK MEZARLIK ALANLARI OLUŞTURARAK HALKIMIZA KALİTELİ HİZMET SUNMAK

HEDEF 14.1: Yeni Mezarlık Alanları Oluşturmak

GÖSTERGELER:

14.1.1. Yeni Mezarlık Alanları Oluşturmak

HEDEF 14.2: Mevcut Mezarlık Alanlarının Sürekli Bakımının Yapılarak Alt Üst Yapı İhtiyaçlarının Giderilmesi

GÖSTERGELER:

14.2.1. Bakımı yapılan Mezarlık Sayısı

HEDEF 14.3: Vatandaşa Karşılıksız Defin Hizmeti Sunulması

GÖSTERGELER:

14.3.1: Defin Sayısı

HEDEF 14.4: Mezarlık Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması

GÖSTERGELER:

14.4.1: Mezarlık Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması

HEDEF 14.5: Tarihi Mezar Taşlarının Bakımı

GÖSTERGELER:

14.5.1: Tarihi Mezar Taşlarının Korunması

STRATEJİK AMAÇ 15: OKUL VE İBADETHANE YAPIM, BAKIM VE ONARILMASI

HEDEF 15.1: Dini Tesis Yapımı

GÖSTERGELER:

15.1.1. Uğurlu mezarlık alanında camii ve sosyal tesis yapımı
15.1.2. Osmanlı Cami yanı Kur'an kursu yapımı
15.1.3. Ahievren hastanesi altı cami ve otoparkı inşaatı yapımı

HEDEF 15.2: Eğitime Katkı Sağlanması

GÖSTERGELER:

15.2.1.Esiroğlu İmam-Hatip Okulu bakım ve onarımı

15.2.2. Milli eğitim bakanlığı ile ortak projeler

STRATEJİK PLAN - BÜTÇE İLİŞKİSİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2015 - 2019 dönemi stratejik planı hazırlanırken yapılması planlanan tüm faaliyetlerin yıllara göre tahmini maliyetleri belirlenmiştir.

Her yıl hazırlanması gereken performans programları ve bütçeleri stratejik planda öngörülen faaliyetler ve maliyetleri dikkate alınarak hazırlanacaktır.

STRATEJİK PLANIN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Belediyemiz 2015 - 2019 dönemini kapsayan stratejik planda öngörülen faaliyetler ve bunları gerçekleştirecek sorumlular belirlenmiştir.

Her yıl bir önceki yılla ilgili hazırlanan performans esaslı faaliyet raporu ve her yıl yapılması gereken iç kontrol ile stratejik planın gerçekleşmesi takip edilecek ve her yıl performans programı hazırlanırken stratejik planda revizyon gerekip gerekmediği değerlendirilecektir.

İzleme ve değerlendirme etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin temin edilmesi ile mümkündür. Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur.

Stratejik Planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır.

Performans Programları izleme faaliyetlerinin temelidir. Zira Performans Programları Stratejik Planın uygulama dilimlerini oluşturur. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Bunun sağlanabilmesi için Stratejik Planlama ekibinin çalışmalarının takip edilebilmesi amacıyla bir ağ oluşturulmuş ve burada her türlü doküman, tutanak, analiz sonuçları, rapor ve sunumlar yer almıştır. Birim temsilcileri faaliyet ve projelere ilişkin veri girişlerini düzenli ve sistematik bir şekilde bu ağ üzerinden yapacaktır. Ayrıca 6 aylık dönemlerde üst yöneticiler ve ara kademe yöneticiler genel değerlendirme toplantıları yaparak dönem sonunda yarıyıl raporu hazırlanacaktır.

Bunun yanı sıra Harcama Birimleri stratejik göstergelerini gerçekleştirebilirlik açısından sürekli değerlendirecektir.

Belediyemiz vizyonuna ulaşılmasını sağlayacak Stratejik Planlama sürecine; başta yöneticiler olmak üzere, tüm kurum çalışanlarının ve dış paydaşların fikir ve önerileri ile katılması stratejik planın başarı ile uygulanmasında önemli etken olacaktır.

Stratejik Planlama kültürünün bir kurumda benimsenmesinin en önemli şartı üst yönetimin stratejik planlama sürecine destek vermesidir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Üst Yönetimi, Stratejik Planlama Kültürünün kurumda oluşması, kurum çalışanlarını stratejik planlama sürecine inanmaları ve destek vermeleri için tüm süreç boyunca desteğini esirgememiş ve stratejik planlamanın önemini hem çalışanlarına hem de paydaşlarına her fırsatta anlatarak bizzat sürecin içinde yer almıştır.