Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Muhammet Ali ALTUNTAŞ
Muhammet Ali ALTUNTAŞ

Şube Müdürü:

Şeref SOĞUKSULU

serefsoguksulu@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Cemal AKDENİZ

cemalakdeniz@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Sadık ERTÜRK

sadikerturk@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığının görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 1- (1) Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin, atölyelerde, sahalarda veya arazide, dış piyasada arıza tespitlerinin, tamirat, bakım, onarım, nakil, muayene, kontrol vb iş ve işlemlerinin yapılmasını, gerekli yedek parça ve lüzumlu her türlü malzemenin teminini, alınmasını sağlar/sağlatır,

b) Belediyeye ait araç ve iş makinelerin sicil kayıtlarının, zorunlu trafik sigortalarının, fenni muayenelerin, egzoz muayenelerin ve diğer trafik tescil iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar/sağlatır,

c) Belediyeye ait kaza yapan araç ve iş makinelerinin trafik, sigorta, yazışma işlerinin takip edilmesini ve olması gereken diğer iş ve işlemlerin de yapılmasını sağlar/sağlatır,

ç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu mal, yapım, danışmanlık, nakil işleri ve hizmet alımları ihale işlem dosyalarının hazırlanması, ihtiyaçların belirlenmesini, taleplerin yapılmasını, ihalelerinin Kamu İhale Kanununa uygun gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması çalışmalarını (22 d veya benzer maddeler dahil) sağlar/sağlatır,

d) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre lüzumu halinde ihale dosyasının hazırlanmasını, gerek duyulan sürecin yürütülmesini sağlar/sağlatır,

e) Belediyenin çalışmaları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, Daire Başkanlığı bünyesinde; Akaryakıt, madeni yağ, yedek parça, sarf malzeme, inşaat ambarı malzemeleri ve benzerleri ile lüzumlu her tür mal/ürün/malzeme ve demirbaş malzemeleri için gerekli stokların bulundurulmasını, gerekli satın almaların yapılmasını/yaptırılmasını, ambar iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlar/sağlatır,

f) Daire Başkanlığı bünyesindeki Belediyeye ait olan; Tören tribünü, sahne ve benzer malzemelerin ihtiyaca/etkinliğe göre kurulum, nakil, taşıma, depolama, tamirat işlerinin yapılmasını sağlar/sağlatır,

g) Devlet Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mal, malzeme vb taleplerini, kanun kapsamında, lüzum olan olur ile imkânlar ölçüsünde destek verilmesini, alım yapılmasını/yaptırılmasını, iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlar/sağlatır,

ğ) Belediyenin ihtiyaçlarına göre Daire Başkanlığı bünyesinde; Şehir mobilyaları, korkuluk, masa, dolap, döşeme, boya, otobüs durağı ve benzerleri ile diğer imalatların, işlerin belediyemizin atölyelerinde imkânlar ölçüsünde yapılmasını veya piyasadan satın alınmasını, piyasaya yaptırılmasını sağlar/sağlatır,

h) Faaliyet raporu, kalite çalışmaları, stratejik plan vb çalışmaların Daire Başkanlığına uygun olması için bağlı Müdürlüklere önderlik ve koordinatörlük eder.

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 2- (1) Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Yönetmeliğin 7. maddesinde sıralanan görev ve sorumlulukları ile Başkan, Genel Sekreter ve bağlı Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yasalar çerçevesinde yerine getirmek, ayrıca birimlerine gelen ve takibi gereken evraktan üst yöneticilerin görmesini gerekli buldukları evraklar hakkında kendilerine bilgi vermek ve talimatlarını almak,  

b) Kurumun misyon ve vizyonuna uygun olarak daire başkanlıkları ile koordineli bir şekilde hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Daire Başkanlığını ilgilendiren mevzuat uygulamalarında değişiklik olup olmadığını güncel olarak takip etmek, değişiklikleri ve uygulamaları emrinde görev yapan Şube Müdürlüklerine bildirmek, 

ç) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında (CİMER, Açık Kapı, Çağrı Merkezi vb.) daire başkanlığı ile ilgili yapılan başvuruların gereğini yapmak ve vatandaş memnuniyetini üst düzeyde tutmaya çalışmak,

d) 5018 sayılı Kamu Maliyeti ve Kontrol Kanununa uygun iç kontrol planı yapmak ve uygulamak, taşınır kayıt iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 

e) Daire Başkanlığının 24 saat devamlı çalışma planını hazırlamak ve personelin işyeri güvenliğini sağlayıcı tedbiri almak, 

f) Daire Başkanlığınca ücreti karşılığında verilen hizmet bedelinin belirlenmesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak, 

g) Daire Başkanlığının iş akış şemalarını oluşturmak, bu kapsamda periyodik olarak faaliyet raporların tanzim edilmesini sağlamak ve personelin performanslarını değerlendirmek, 

ğ) Daire Başkanlığının Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) veya benzer sistemlerin iş ve işlemlerin sisteme uygun yürütülmesini sağlamak, 

h) Belediyenin Web sayfasına daire başkanlığını ilgilendiren konularda bilgi akışını sağlamak, 

ı) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak, 

i) 5393 sayılı Belediye Kanununun 41’inci maddesi uyarınca daire başkanlığının stratejik plan, performans programı ve bütçe çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

j) 5393 sayılı Belediye Kanununun 56’ncı maddesi uyarınca daire başkanlığının faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak, 

k) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 63’üncü maddesi uyarınca daire başkanlığı Harcama Yetkilisi görevini ifa etmek, 

l) Daire Başkanlığını ilgilendiren ihaleler ile ilgili hazırlıkları yapmak, 

m) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 62. maddesi uyarınca Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, bütçe ödeneklerinin etkin verimli ve tasarruf tedbirleri genelgeleri çerçevesinde kullanmasını sağlamak ve takip etmek, 

n) Disiplin Amirliği görevini yürütmek, 

o) Daire Başkanlığının kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında yazışma yönergesine, imza yönergesine ve standart dosya planına uygun yapılmasını sağlamak, 

ö) Daire Başkanlığına gelen yazıları ilgilisine havale etmek, işlemi biten yazıların muhteviyatına göre arşivlenmesini sağlamaya, evrakların arşiv mevzuatına göre imha/kurum arşivine devir iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamaya çalışmak, 

p) İç ve dış denetimlere yardımcı olmak için istenilen bilgi ve belgeleri vermek, denetim ve teftiş sonucu düzenlenen rapor ve layihalarda belirtilen tenkit ve tavsiyelerin yerine getirilmesini sağlamak, 

r) Daire Başkanlığı emrinde görev yapan personelin dürüstlük ve etik kuralları çerçevesinde görev yapması için gerekli tedbirleri almak,  

s) Daire Başkanlığı emrindeki personelin izin planının yapılmasını sağlamak, izin belgelerini imzalamak ve puantajlarını onaylamak, 

ş) Daire Başkanlığı personelin görevlendirmelerini yapmak, 

t) İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,

u) Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Başkanlığa önerilerde bulunmak, 

ü) Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek, 

v) Görevleri yerine getirirken birim içerisinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içerisinde çalışılmasını sağlamak,

y) Personelin görev dağılımını yapmak, personelin görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesi çalışmalarına, yeterli sayı ve nitelikteki personel istihdamı ile personelin hizmet içi eğitimlerinin yapılmasına katkı sağlamak,

z) Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevleri tam ve zamanında yerine getirmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.