Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Serkan ŞEKER
Serkan ŞEKER

Şube Müdürü:

Yasin OCAK

yasinocak@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Namık Kemal ŞENTÜRK

namikkemalsenturk@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Oğuzhan TAN

oguzhantan@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Faruk EROĞLU

farukeroglu@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

İlker YURDAKUL

ilkeryurdakul@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığının görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 1- (1) Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Büyükşehir Belediyesine ait tesis, bina ve yerleşkelerde bulunan asansör, jeneratör, iklimlendirme vb. sistemlerinin tamir ve bakımlarını yapar/yaptırır,

b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Mal / Hizmet/Yapım/Danışmanlık, nakil işleri, mal, hizmet alımı ve yapım  işlerinde birimlerden gelen ihale dosyalarının, ihale işlemlerinin Kamu İhale Kanununa uygun gerçekleştirilmesi ve sürecin yürütülmesini sağlar/sağlatır, 

c) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlar/sağlatır.

ç) Büyükşehir Belediyesinin birimlerindeki, sorumluluğundaki yerleşkelerindeki elektrik tesisatlarının bakımlarını, onarımlarını yapar/yaptırır. 

d) Büyükşehir Belediyesinin demirbaşında olan her türlü elektrikli cihazların ön kontrol ve bakımlarını imkânlar ölçüsünde yapar/yaptırır, ihtiyaca göre bakım sözleşmelerini hazırlatır, süreci işletir, 

e) Büyükşehir Belediyesine ait idari ve teknik hizmet binalarında (ihtiyaç olması halinde üst makamın uygun gördüğü şantiye ve tesislerde) kullanılmakta olan elektrik, doğalgaz, satın almak için ihtiyaç/rapor/evrak/talep ve gerekli diğer tüm belgeleri hazırlar. Satın alınmasını tedarikini/ikmalini sağlar, süreci koordine eder/ettirir, tüketim faturalarını ve diğer ilgili tüm belgeleri inceler/incelettirir, fatura tahakkuklarını uygun zamanı içinde hazırlar ve ödenmesi için ilgili birime/kısma gönderir/göndertir, abone iş ve işlemlerini yapar/yaptırır, 

f) Şehir içindeki Büyükşehir Belediyesine ait meydan, kule, sokak saatlerinin bakım, onarım ve ayar işlemlerini yapar/yaptırır, 

g) Üst makam oluru alınarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç duyduğu araçların / otomobillerin kiralanmasını, takibini, iş ve işlemlerini yapar/yaptırır, 

ğ) Büyükşehir Belediyesinin yapım işi, mal ve hizmet alımlarını kamu harcaması yapılması nedeniyle standart formları, şartnameleri ve sözleşmeleri vb. evrakları/belgeleri düzenleyerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22.madde hükümleri veya ilgili yasalar/yönetmelikler çerçevesinde her türlü satın alma işlemini yapar/yaptırır, 

h) ISO, Faaliyet raporu ile kalite çalışmaları ve stratejik planlanın Daire Başkanlığının görevine uygun olması için bağlı Müdürlüklere önderlik ve koordinatörlük eder, 

ı) Birimlerin her türlü kırtasiye, demirbaş, temizlik, gerektiğinde kurumun ihtiyacı olan diğer her türlü taşınır mal ve malzemeleri ambarda giriş ve çıkışlarını muhafaza altına aldırmak, süreci koordine etmek,

i) Birimlerden gelen ihtiyaçlar dâhilinde talep eden birimlere dağıtımını Yönetmelik esas ve usulleri kapsamında yaptırarak, denetim ve takibini yapmak/yaptırmak,

j) Belediyeye alınan ve bağışlanan tüm tüketim ve demirbaş malzemelerini, ilgili mevzuatlar kapsamında, Taşınır Mal Yönetmeliğine ve ilgili diğer yasalara/yönetmeliklere göre kayıtlarını yapar/yaptırır, takiplerini sağlar/sağlatır,

k) Yıl içinde hurdaya ayrılan her türlü demirbaş ve sarf malzemeler ile ölü stoklar kayıtlardan düşürülerek ilgili kanunlar (2886 – 4734 vb.) dâhilinde satış işlemlerini gerçekleştirmek ve ihale birimine/kısmına göndermek,

l) Kayıtlardan terkin ve düşümü yapılan, hurdaya ayrılan veya ekonomik ömrünü tamamlayan her türlü araçların tasfiye ve satışlarını sağlamak, süreci yürütmek, 7020 ve 7103 sayılı kanun/ kararname ve benzer yürürlükteki kanunlar, kararnameler, yönetmelikler kapsamındaki hurdaya ayrılacak araçların iş ve işlemlerini, vatandaştan hurda araç teslim alma işi dahil Büyükşehir Belediyesi tarafını ilgilendiren tüm iş ve işlemleri yapmak. Lüzumu halinde teknik destek anlamında ilgili kısımlarla koordineli çalışmak.

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 2- (1) Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Yönetmeliğin 7. maddesinde sıralanan görev ve sorumlulukları ile Başkan, Genel Sekreter ve bağlı Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yasalar çerçevesinde yerine getirmek, ayrıca birimlerine gelen ve takibi gereken evraktan üst yöneticilerin görmesini gerekli buldukları evraklar hakkında kendilerine bilgi vermek ve talimatlarını almak,  

b) Kurumun misyon ve vizyonuna uygun olarak daire başkanlıkları ile koordineli bir şekilde hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Daire Başkanlığını ilgilendiren mevzuat uygulamalarında değişiklik olup olmadığını güncel olarak takip etmek, değişiklikleri ve uygulamaları emrinde görev yapan Şube Müdürlüklerine bildirmek, 

ç) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında (CİMER, Açık Kapı, Çağrı Merkezi vb.) daire başkanlığı ile ilgili yapılan başvuruların gereğini yapmak ve vatandaş memnuniyetini üst düzeyde tutmaya çalışmak,

d) 5018 sayılı Kamu Maliyeti ve Kontrol Kanununa uygun iç kontrol planı yapmak ve uygulamak, taşınır kayıt iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 

e) Daire Başkanlığının 24 saat devamlı çalışma planını hazırlamak ve personelin işyeri güvenliğini sağlayıcı tedbiri almak, 

f) Daire Başkanlığınca ücreti karşılığında verilen hizmet bedelinin belirlenmesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak, 

g) Daire Başkanlığının iş akış şemalarını oluşturmak, bu kapsamda periyodik olarak faaliyet raporların tanzim edilmesini sağlamak ve personelin performanslarını değerlendirmek, 

ğ) Daire Başkanlığının Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) veya benzer sistemlerin iş ve işlemlerin sisteme uygun yürütülmesini sağlamak, 

h) Belediyenin Web sayfasına daire başkanlığını ilgilendiren konularda bilgi akışını sağlamak, 

ı) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak, 

i) 5393 sayılı Belediye Kanununun 41’inci maddesi uyarınca daire başkanlığının stratejik plan, performans programı ve bütçe çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

j) 5393 sayılı Belediye Kanununun 56’ncı maddesi uyarınca daire başkanlığının faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak, 

k) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 63’üncü maddesi uyarınca daire başkanlığı Harcama Yetkilisi görevini ifa etmek, 

l) Daire Başkanlığını ilgilendiren ihaleler ile ilgili hazırlıkları yapmak, 

m) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 62. maddesi uyarınca Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, bütçe ödeneklerinin etkin verimli ve tasarruf tedbirleri genelgeleri çerçevesinde kullanmasını sağlamak ve takip etmek, 

n) Disiplin Amirliği görevini yürütmek, 

o) Daire Başkanlığının kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında yazışma yönergesine, imza yönergesine ve standart dosya planına uygun yapılmasını sağlamak, 

ö) Daire Başkanlığına gelen yazıları ilgilisine havale etmek, işlemi biten yazıların muhteviyatına göre arşivlenmesini sağlamaya, evrakların arşiv mevzuatına göre imha/kurum arşivine devir iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamaya çalışmak, 

p) İç ve dış denetimlere yardımcı olmak için istenilen bilgi ve belgeleri vermek, denetim ve teftiş sonucu düzenlenen rapor ve layihalarda belirtilen tenkit ve tavsiyelerin yerine getirilmesini sağlamak, 

r) Daire Başkanlığı emrinde görev yapan personelin dürüstlük ve etik kuralları çerçevesinde görev yapması için gerekli tedbirleri almak,  

s) Daire Başkanlığı emrindeki personelin izin planının yapılmasını sağlamak, izin belgelerini imzalamak ve puantajlarını onaylamak, 

ş) Daire Başkanlığı personelin görevlendirmelerini yapmak, 

t) İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,

u) Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Başkanlığa önerilerde bulunmak, 

ü) Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek, 

v) Görevleri yerine getirirken birim içerisinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içerisinde çalışılmasını sağlamak,

y) Personelin görev dağılımını yapmak, personelin görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesi çalışmalarına, yeterli sayı ve nitelikteki personel istihdamı ile personelin hizmet içi eğitimlerinin yapılmasına katkı sağlamak,

z) Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevleri tam ve zamanında yerine getirmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.