Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Murat ÖZTÜRK
Murat ÖZTÜRK

Şube Müdürü:

Akın Zafer DİLBEROĞLU

akinzaferdilberoglu@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Elif BAYKAN

elifbaykan@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Ömer ÇİÇEK

omercicek@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Tahir TÜRK

tahirturk@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Fen İşleri Daire Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7- (1) Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Çağdaş yerleşim ve toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, değişik ölçekte ve içerikte projeler üretmek, bu projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak,

b) Stratejik plan ve performans programında mevcut projelerin, inşaatlarının yaptırılması çalışmalarını takip ederek sonuçlandırmak,

c) Üye olunan Tarihi Kentler Birliği, Sağlıklı Kentler Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ‘nün faaliyetlerini yürütmek,

d) Uygulamalarının projeye uygunluğunu sağlamak, malzemelerin şartnamelere uygun kullanımını sağlamak ve kontrol etmek ve İnşaat yapım sırasında uygunsuzlukla karşılaşılırsa, gerekli düzeltmelerin yapılması sağlamak,

e) Ara hakedişleri, kesin hesap ve kesin hakediş raporlarını, mukayeseli keşifleri, süre uzatım taleplerini incelemek ve sonuçlandırılmasını sağlamak, fesih ve tasfiye işlemleri için başkanlık makam oluru kararı alınmasını müteakip işlemlerin sonuçlandırılmasını sağlamak tanzim ve kontrol edilmesini sağlamak, ödemelerini yaptırmak,

f) Projelere, şartnamelere ve sözleşmelere göre geçici ve kesin kabul işlemlerinin, yapılmasını sağlamak,

g) Yapım ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin alınması ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

h) İnşaat yapım hizmeti tedarikçilerinin sistemlerini ve performanslarını değerlendirmek,

i) İnşaatların yapımını süre ve kalite yönünden kontrol ve takip etmek,

j) Mukayeseli keşif özetlerini oluşturan metrajları ve sayısal hesapları kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak, Mukayeseli keşif özetlerinin incelenmesi sonucunda ilgili Şube Müdürlüğü ile müşterek Başkanlık Oluru alarak gerekli işlemleri yürütmek,

k) Yüklenicilerin ilişik kesme belgelerine ilişkin SGK tarafından idaremizden istenilen bilgi ve belgelerin hazırlanarak gönderilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Yönetmeliğin 7. maddesinde sıralanan görev ve sorumlulukları ile Başkan, Genel Sekreter ve bağlı Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yasalar çerçevesinde yerine getirmek, ayrıca birimlerine gelen ve takibi gereken evraktan üst yöneticilerin görmesini gerekli buldukları evraklar hakkında kendilerine bilgi vermek ve talimatlarını almak,  

b) Kurumun misyon ve vizyonuna uygun olarak daire başkanlıkları ile koordineli bir şekilde hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Daire Başkanlığını ilgilendiren mevzuat uygulamalarında değişiklik olup olmadığını güncel olarak takip etmek, değişiklikleri ve uygulamaları emrinde görev yapan Şube Müdürlüklerine bildirmek, 

ç) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında (CİMER, Açık Kapı, Çağrı Merkezi vb.) daire başkanlığı ile ilgili yapılan başvuruların gereğini yapmak ve vatandaş memnuniyetini üst düzeyde tutmaya çalışmak,

d) 5018 sayılı Kamu Maliyeti ve Kontrol Kanununa uygun iç kontrol planı yapmak ve uygulamak, taşınır kayıt iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 

e) Daire Başkanlığının 24 saat devamlı çalışma planını hazırlamak ve personelin işyeri güvenliğini sağlayıcı tedbiri almak, 

f) Daire Başkanlığınca ücreti karşılığında verilen hizmet bedelinin belirlenmesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak, 

g) Daire Başkanlığının iş akış şemalarını oluşturmak, bu kapsamda periyodik olarak faaliyet raporların tanzim edilmesini sağlamak ve personelin performanslarını değerlendirmek, 

ğ) Daire Başkanlığının Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) veya benzer sistemlerin iş ve işlemlerin sisteme uygun yürütülmesini sağlamak, 

h) Belediyenin Web sayfasına daire başkanlığını ilgilendiren konularda bilgi akışını sağlamak, 

ı) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak, 

i) 5393 sayılı Belediye Kanununun 41’inci maddesi uyarınca daire başkanlığının stratejik plan, performans programı ve bütçe çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

j) 5393 sayılı Belediye Kanununun 56’ncı maddesi uyarınca daire başkanlığının faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak, 

k) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 63’üncü maddesi uyarınca daire başkanlığı Harcama Yetkilisi görevini ifa etmek, 

l) Daire Başkanlığını ilgilendiren ihaleler ile ilgili hazırlıkları yapmak, 

m) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 62. maddesi uyarınca Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, bütçe ödeneklerinin etkin verimli ve tasarruf tedbirleri genelgeleri çerçevesinde kullanmasını sağlamak ve takip etmek, 

n) Disiplin Amirliği görevini yürütmek, 

o) Daire Başkanlığının kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında yazışma yönergesine, imza yönergesine ve standart dosya planına uygun yapılmasını sağlamak, 

ö) Daire Başkanlığına gelen yazıları ilgilisine havale etmek, işlemi biten yazıların muhteviyatına göre arşivlenmesini sağlamaya, evrakların arşiv mevzuatına göre imha/kurum arşivine devir iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamaya çalışmak, 

p) İç ve dış denetimlere yardımcı olmak için istenilen bilgi ve belgeleri vermek, denetim ve teftiş sonucu düzenlenen rapor ve layihalarda belirtilen tenkit ve tavsiyelerin yerine getirilmesini sağlamak, 

r) Daire Başkanlığı emrinde görev yapan personelin dürüstlük ve etik kuralları çerçevesinde görev yapması için gerekli tedbirleri almak,  

s) Daire Başkanlığı emrindeki personelin izin planının yapılmasını sağlamak, izin belgelerini imzalamak ve puantajlarını onaylamak, 

ş) Daire Başkanlığı personelin görevlendirmelerini yapmak, 

t) İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,

u) Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Başkanlığa önerilerde bulunmak, 

ü) Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek, 

v) Görevleri yerine getirirken birim içerisinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içerisinde çalışılmasını sağlamak,

y) Personelin görev dağılımını yapmak, personelin görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesi çalışmalarına, yeterli sayı ve nitelikteki personel istihdamı ile personelin hizmet içi eğitimlerinin yapılmasına katkı sağlamak,

z) Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevleri tam ve zamanında yerine getirmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.