Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı

Köksal SARAL
Köksal SARAL

Şube Müdürü:

Abdulkadir UÇAR

abdulkadirucar@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Mehmet AYDIN

mehmetaydin@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumlulukları;

MADDE 1- (1) Daire başkanlığının görevleri;

a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında, müdürlük içerisinde gerekli birimleri kurmak ve organizasyonu yapmak, ihtiyaç duyulan; Araç, gereç, ekipman vb. sağlamak,

b) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun, 11410 sayılı Mezarlıklar hakkında nizamnameye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine uygun olarak verilen görevleri yerine getirmek,

c) Belediye sınırları içerisinde mezarlık ihtiyaçlarını tespit ederek yapım ve tahsis işleri için ilgili Daire Başkanlıkları ile koordineli çalışılarak mezarlık ihtiyacını tespit etmek, tesis etmek, işletmek, işlettirmek,

ç) Mevcut mezarlıkların defin sahalarının genişletilmesi, yeni mezarlık alanları ihdas edilmesi, mezarlık ve cenaze işlerinin yeni teknolojilerle donatılması, yeni projeler oluşturulmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

d) Mezarlıklar içindeki ana ve tali yolların asfalt ve bordür döşemelerinin, su ve aydınlatma şebekelerinin, mezarlık çevre ve iç duvarlarının yapımı, bakımı, ıslahı ve onarımı işlerinin yapılmasını sağlamak, 

e) Mülkiyeti ve tasarruf hakkı Belediyemize ait olan her türlü mezarlıkların bakım, onarım ve temizlik işlemlerini ilgili müdürlük personeli vasıtasıyla yada hizmet satın alma yöntemleriyle yapmak/yaptırmak

f) Yürürlükte olan mevzuatlarda belirlenen mezarlıklarla ilgili görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek,

g) Mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda cenaze nakil ve defin hizmetlerini yürütmek,

ğ)Mezarlık alanlarının peyzaj tasarımı ve uygulamasını, ağaçlandırılmasını ve yeşil alanların bakımının yapılmasını sağlamak,

h) Belediye meclis kararı ile belediye mülkiyetinde bulunan mezarlıklarda mezar yerleri tahsis etmek, tapu tahsis belgesi vermek, tahakkukunu yapmak ve bunlara ait ücretlerin tahsilini takip etmek,

ı) Mezar yeri edinmek isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Tahsis Belgesini bedeli karşılığında vermek 

i) Defin tarihinden itibaren 5 yıl geçtiği halde mezar yeri kullanma belgesi alınmamış, mezarların kullanma hakkı belediyeye geçer. Söz konusu bu mezarlar için cenazesiz boş mezar yeri ücret tarifesi uygulanır. Bu mezarlara defin edilmiş kişilerin kemikleri mezar tabanında bırakılmak suretiyle yeni bir cenaze defnedilmek üzere bir başkasına tahsis edilebilir,

j) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince belediye mezarlıklarına cenazelerin defin edilmesi, mezar nakli için mezarlıklardan çıkartılması ve diğer bir mezar ya da mezarlığa tekrar gömülmesi (Nakli Kubur) işlerinin, belirtilen hususlara ve yasalara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,

k) Vatandaşların mezarlıkları rahat ziyaret etmeleri konusunda gerekli olan düzenlemelerin yapılmasını sağlamak

l) Arşivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanmasını ve bu belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak, Mezarlık Bilgi Sisteminin  (MEBİS) oluşturulmasını sağlamak

m) İl dışı cenaze nakillerinde, cenazenin nakil koşullarının uygun olduğunu belirten “Yol izin Belgesi” ni onaylayarak, cenazenin naklini sağlamak, 

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 2- (1) Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Yönetmeliğin 7. maddesinde sıralanan görev ve sorumlulukları ile Başkan, Genel Sekreter ve bağlı Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yasalar çerçevesinde yerine getirmek, ayrıca birimlerine gelen ve takibi gereken evraktan üst yöneticilerin görmesini gerekli buldukları evraklar hakkında kendilerine bilgi vermek ve talimatlarını almak,  

b) Kurumun misyon ve vizyonuna uygun olarak daire başkanlıkları ile koordineli bir şekilde hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Daire Başkanlığını ilgilendiren mevzuat uygulamalarında değişiklik olup olmadığını güncel olarak takip etmek, değişiklikleri ve uygulamaları emrinde görev yapan Şube Müdürlüklerine bildirmek, 

ç) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında (CİMER, Açık Kapı, Çağrı Merkezi vb.) daire başkanlığı ile ilgili yapılan başvuruların gereğini yapmak ve vatandaş memnuniyetini üst düzeyde tutmaya çalışmak,

d) 5018 sayılı Kamu Maliyeti ve Kontrol Kanununa uygun iç kontrol planı yapmak ve uygulamak, taşınır kayıt iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 

e) Daire Başkanlığının 24 saat devamlı çalışma planını hazırlamak ve personelin işyeri güvenliğini sağlayıcı tedbiri almak, 

f) Daire Başkanlığınca ücreti karşılığında verilen hizmet bedelinin belirlenmesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak, 

g) Daire Başkanlığının iş akış şemalarını oluşturmak, bu kapsamda periyodik olarak faaliyet raporların tanzim edilmesini sağlamak ve personelin performanslarını değerlendirmek, 

ğ) Daire Başkanlığının Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) veya benzer sistemlerin iş ve işlemlerin sisteme uygun yürütülmesini sağlamak, 

h) Belediyenin Web sayfasına daire başkanlığını ilgilendiren konularda bilgi akışını sağlamak, 

ı) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak, 

i) 5393 sayılı Belediye Kanununun 41’inci maddesi uyarınca daire başkanlığının stratejik plan, performans programı ve bütçe çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

j) 5393 sayılı Belediye Kanununun 56’ncı maddesi uyarınca daire başkanlığının faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak, 

k) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 63’üncü maddesi uyarınca daire başkanlığı Harcama Yetkilisi görevini ifa etmek, 

l) Daire Başkanlığını ilgilendiren ihaleler ile ilgili hazırlıkları yapmak, 

m) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 62. maddesi uyarınca Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, bütçe ödeneklerinin etkin verimli ve tasarruf tedbirleri genelgeleri çerçevesinde kullanmasını sağlamak ve takip etmek, 

n) Disiplin Amirliği görevini yürütmek, 

o) Daire Başkanlığının kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında yazışma yönergesine, imza yönergesine ve standart dosya planına uygun yapılmasını sağlamak, 

ö) Daire Başkanlığına gelen yazıları ilgilisine havale etmek, işlemi biten yazıların muhteviyatına göre arşivlenmesini sağlamaya, evrakların arşiv mevzuatına göre imha/kurum arşivine devir iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamaya çalışmak, 

p) İç ve dış denetimlere yardımcı olmak için istenilen bilgi ve belgeleri vermek, denetim ve teftiş sonucu düzenlenen rapor ve layihalarda belirtilen tenkit ve tavsiyelerin yerine getirilmesini sağlamak, 

r) Daire Başkanlığı emrinde görev yapan personelin dürüstlük ve etik kuralları çerçevesinde görev yapması için gerekli tedbirleri almak,  

s) Daire Başkanlığı emrindeki personelin izin planının yapılmasını sağlamak, izin belgelerini imzalamak ve puantajlarını onaylamak, 

ş) Daire Başkanlığı personelin görevlendirmelerini yapmak, 

t) İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,

u) Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Başkanlığa önerilerde bulunmak, 

ü) Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek, 

v) Görevleri yerine getirirken birim içerisinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içerisinde çalışılmasını sağlamak,

y) Personelin görev dağılımını yapmak, personelin görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesi çalışmalarına, yeterli sayı ve nitelikteki personel istihdamı ile personelin hizmet içi eğitimlerinin yapılmasına katkı sağlamak,

z) Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevleri tam ve zamanında yerine getirmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.