Zabıta Dairesi Başkanlığı

Muharrem ÖZTÜRK
Muharrem ÖZTÜRK

Şube Müdürü:

Mustafa YAVUZ

mustafayavuz@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Onur AYGÜN

onuraygun@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Hüseyin YILDIZ

huseyinyildiz@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Levent DEMİRCİ

leventdemirci@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Süleyman KÖROĞLU

suleymankoroglu@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığının görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Belediye Başkanlığı tarafından uhdesine verilen Müdürlüklerin koordinasyonu ve işbirliği içinde uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını temin etmek ve denetimlerini sağlamak,

b) Kendisine bağlı Müdürlüklerin görev ve personel ile ilgili denetimini yapmak,

c) Kendisine bağlı Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

ç) İşyerlerinin denetimini yaptırmak, mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı hallerde re’sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak,

d) Başkanlık Makamınca verilen emirler doğrultusunda gerekli uygulamaları yapmak,

e) Kendisine bağlı Müdürlüklerin personel, araç-gereç, malzeme ve ihtiyaç duyulan personel kadrolarını belirlemek, bu konuda ilgili birimlere yazışmalar yapılmasını sağlamak,

f) Kendisine bağlı Müdürlüklerin ihtiyaca göre teşkilatlanmasını tespit edip Başkanlık Makamına teklif etmek,

g) Kendisine bağlı Müdürlüklerin en verimli şekilde çalışması için projeler üretmek, mevzuat tasarılarını düzenleme ve yöntem yönünden incelemek,

ğ) Başkanlık Makamına, bağlı Müdürlüklerin aylık ve yıllık faaliyetleri hakkında rapor ve brifing vermek,

h) İl sınırları içindeki; Akaryakıt, LPG ve CNG Otogaz vb. istasyonlarının ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve yaptırım uygulanması,

ı) İl sınırı içindeki yolcu ve yük terminalleri ile kapalı ve açık otoparkların ruhsatlandırılması, (5216 7t md.) ve denetlenmesi,

i) Belediye mülklerindeki tüm işyerlerinin ruhsatlandırılması, (5216 7d md.) 

j) İl sınırı içindeki tüm 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması,  denetlenmesi ve il sınırları içerisindeki AVM’lerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,

k) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Büyükşehir Belediye Meclisince Büyükşehir yetki alanı olarak belirlenen tüm ana arterlerin ve alanların denetlenmesi ve her türlü izinsiz işgallerin ve seyyar faaliyetlerin kaldırılması ve denetlenmesi,

l) Büyükşehir Belediyesi görev yetki ve sorumluluk alanında bulunan alanlarda kent estetiğini ve sülietini bozan, görüntü kirliliği yaratan reklam unsurlarını mevzuat doğrultusunda denetlemek ve kaldırılmasına nezaret etmek, 

m) Meyve sebze ve su ürünleri hallerinin denetlenmesi için ilgili birimlerle koordineli çalışmak,

n) Şehir girişlerinde ilgili birimlerle koordineli olarak kaçak katı yakıt konusunda gerekli çalışmaları yapmak, sebze ve meyve denetimini sağlamak,

o) Çevre kanunu uyarınca oluşturulacak denetim birimlerinde (çevre kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, deniz kirliliği vb.) görev almak,

ö) İl sınırları içerisindeki kaçak yapılaşmalar konusunda ilgili birimlerle koordineli olarak denetimlerin yapılması,

p) Büyükşehir Belediye Başkanlığınca istimlak edilen ve ilgili müdürlüklerce yıkım kararı alınan kaçak yapı ve işgallerin yıkım işlemlerine nezaret etmek,

r) İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılacak yıkımlarda, Başkanlık talimatı ile görev almak, 

s) 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak, 

ş) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

t) Yasalar ve UKOME, AYKOME kararları doğrultusunda, Karayolları Trafik Yönetmeliği maddelerine aykırı olmayan trafik ile ilgili gerekli tespit ve denetimler ile diğer iş ve işlemleri yapmak, 

u) Belediye hizmet binaları ve tesislerini sabotaj, yangın, güvenlik, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her türlü tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak,

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yönetmeliğin 7. maddesinde sıralanan görev ve sorumlulukları ile Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve bağlı Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yasalar çerçevesinde yerine getirmek,

b) Daire Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Daire Başkanlığını ilgilendiren mevzuat uygulamalarında değişiklik olup olmadığını güncel olarak takip etmek, değişiklikleri ve uygulamaları emrinde görev yapan Şube Müdürüne bildirmek,

ç) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında CİMER’e yapılan başvuruların gereğini yapmak ve Vatandaş memnuniyetini üst düzeyde tutmak,  

d) 5018 sayılı Kamu Maliye ve Kontrol Kanununa uygun iç kontrol planı yapmak ve uygulamak, Taşınır kayıt iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

e) Daire Başkanlığının 24 saat devamlı çalışma planını hazırlamak ve personelin işyeri güvenliğini sağlayıcı tedbirler almak,

f) Daire Başkanlığınca ücreti karşılığında verilen hizmet bedelinin belirlenmesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak,  

g) Daire Başkanlığının iş akış şemalarını oluşturmak, bu kapsamda periyodik olarak faaliyet raporların tanzim edilmesini sağlamak ve personelin performanslarını değerlendirmek, 

ğ) Daire Başkanlığının Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) doğrultusunda iş ve işlemlerin sisteme uygun yürütülmesini sağlamak,

h) Belediyenin Web sayfasına daire başkanlığını ilgilendiren konularda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına bilgi akışını sağlamak, 

ı) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

i) 5393 sayılı Belediye Kanununun 41’inci maddesi uyarınca Daire Başkanlığının stratejik plan , performans programı ve bütçe çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

j) 5393 sayılı Belediye Kanununun 56’ncı maddesi uyarınca Daire Başkanlığının Faaliyet Raporunun hazırlanmasını sağlamak,

k) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 63’üncü maddesi uyarınca Daire Başkanlığı Harcama Yetkilisi görevini ifa etmek,

l) Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde İhale Onay Belgesinin düzenlenmesini sağlamak ve onaylamak,

m) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 62. maddesi uyarınca Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, bütçe ödeneklerinin etkin verimli ve tasarruf tedbirleri genelgeleri çerçevesinde kullanmasını sağlamak ve takip etmek,

n) Disiplin Amirliği görevini yürütmek,

o) Daire Başkanlığının kurum içi ve kurum dışı yazışmaları Yazışma Yönergesine, İmza Yönergesine ve standart dosya planına uygun yapılmasını sağlamak, 

ö) Daire Başkanlığına gelen yazıların kaydının yapılmasını sağlamak, ilgilisine havale etmek, işlemi biten yazıların muhteviyatına göre arşivlenmesini sağlamak, evrakların arşiv mevzuatına göre imha/kurum arşivine devir iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

p) İç ve dış denetimlere yardımcı olmak için istenilen bilgi ve belgeleri vermek, denetim ve teftiş sonucu düzenlenen rapor ve layihalarda belirtilen tenkit ve tavsiyelerin yerine getirilmesini sağlamak,

r) Daire Başkanlığı emrinde görev yapan personelin dürüstlük ve etik kuralları çerçevesinde görev yapmasını sağlamak,

s) Daire Başkanlığı emrindeki personelin izin planının yapılmasını sağlamak, izin  belgelerini imzalamak ve puantajlarını onaylamak,

ş) Daire Başkanlığı personelin görevlendirmelerini yapmak, 

t) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak.