Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı

Ahmet ÖZÇELİK
Ahmet ÖZÇELİK

Şube Müdürü:

Fikret YILMAZ

fikretyilmaz@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Erdal YILMAZ

erdalyilmaz@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Sabit UZUN

sabituzun@trabzon.bel.tr

0462 224 61 6

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 1- (1)Daire Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır; 

a) Stratejik Plan ve Yatırım-Çalışma Programında yer alan veya imar Planından kaynaklanan kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazlarla ilgili iş ve işlemleri kapsayan İş Programını Belediyenin Stratejik Plan ve performans programına ve bütçesine uygun olarak hazırlamak. 

b) Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca Daire Başkanlığına ait taşınır malların kaydı, muhafazası, iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlar,

c) Trabzon Büyükşehir Belediyesi görev alanı dahilinde olup; imar planlarında kamu yararına ayrılan taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma yasası ve aynı yasa ile değişik 4650 sayılı yasaya göre kamulaştırma işlemlerini yapıp belediye adına tescil ettirmek,

ç) Belediyenin ihtiyacı olan kamuya ait taşınmazların 4650/2942 sayılı yasanın 30. Maddesi hükümlerine göre devir işlemlerini yürütmek, 

d) Yatırımcı müdürlüklerin kamulaştırmasını gerekli gördükleri taşınmazların kamulaştırılması hususunda başkanlık makamı onayı ve gerekli evrakın gönderilmesi ile söz konusu taşınmazların kamulaştırma işlemini yapmak, 

e) Başkanlık Makamı oluru ile kıymet takdir ve uzlaşma komisyonunu kurmak,

f) Uzlaşma komisyonunda taşınmaz sahipleri ile anlaşma sağlanamaması halinde 2942 sayılı değişik 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine göre işlem yapılması için konu 1.Hukuk Müşavirliği’ne havale edilip, Mahkeme sonuçlanması neticesi tapu tescil işlemi gerçekleştirilmesini sağlamak,

g) Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporlarını ve sunum çalışmalarını yapmak, 

ğ) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ait mülkiyet ve plan bilgilerini temin etmek, bunlara ait envanterleri tutmak ve güncelleştirilmesini sağlamak,

h) Belediyeye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale kanunu hükümlerine göre satışı, kiraya verilmesi ve trampası, mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilmesi için gerekli işlemleri yapmak,

ı) Hisseli olan ve Belediyemiz kullanımına uygun olmayan imar parsellerindeki Belediye hisselerinin 3194 sayılı imar kanunun 17. maddesine göre parsel hissedarlarının talebi halinde satış işlemlerini yapmak veya yapılmasını temin etmek,

i) Taşınmazların tespitlerinin, harita ve imar durumlarının kayıt altında tutulması ve arşivleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

j) Belediyenin kamusal hizmetleri doğrultusunda resmi kurumlardan belediyemiz adına taşınmaz tahsis, devir, hibe, irtifak (üst hakkı, intifa hakkı) alınması işlemleri ile bu hususlarda gerekli iş ve işlemleri yapmak,

k) Belediye’ye hibe edilen taşınmazlarla ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,

l) Belediyemizin ihtiyaç duyması halinde taşınmaz satın alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

m)Kiraya verilen işyerlerinin Devir ve Fesih İşlemlerini ilgili kanun hükümlerine göre yürütmek, 

n) Belediyeye ait taşınmazlar ile belediyemizin tasarrufunda bulunan taşınmazların işgal edilmesi halinde ecrimsil uygulamak ve işgalin ortadan kaldırılmasını sağlamak,

o) Belediye mülkiyetinde veya tasarrufundaki kiraya verilen taşınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak, 

ö) Belediye’nin kira ve ecrimsil gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri için ilgili Daire Başkanlıkları ile gerekli yazışmaları yapmak,

p) Ödemenin yapılmaması durumunda haciz işlemlerinin başlatılması için ilgili birimlerle iletişimi sağlamak

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 2- (1) Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Yönetmeliğin 7. maddesinde sıralanan görev ve sorumlulukları ile Başkan, Genel Sekreter ve bağlı Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yasalar çerçevesinde yerine getirmek, ayrıca birimlerine gelen ve takibi gereken evraktan üst yöneticilerin görmesini gerekli buldukları evraklar hakkında kendilerine bilgi vermek ve talimatlarını almak,  

b) Kurumun misyon ve vizyonuna uygun olarak daire başkanlıkları ile koordineli bir şekilde hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Daire Başkanlığını ilgilendiren mevzuat uygulamalarında değişiklik olup olmadığını güncel olarak takip etmek, değişiklikleri ve uygulamaları emrinde görev yapan Şube Müdürlüklerine bildirmek, 

ç) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında (CİMER, Açık Kapı, Çağrı Merkezi vb.) daire başkanlığı ile ilgili yapılan başvuruların gereğini yapmak ve vatandaş memnuniyetini üst düzeyde tutmaya çalışmak,

d) 5018 sayılı Kamu Maliyeti ve Kontrol Kanununa uygun iç kontrol planı yapmak ve uygulamak, taşınır kayıt iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 

e) Daire Başkanlığının 24 saat devamlı çalışma planını hazırlamak ve personelin işyeri güvenliğini sağlayıcı tedbiri almak, 

f) Daire Başkanlığınca ücreti karşılığında verilen hizmet bedelinin belirlenmesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak, 

g) Daire Başkanlığının iş akış şemalarını oluşturmak, bu kapsamda periyodik olarak faaliyet raporların tanzim edilmesini sağlamak ve personelin performanslarını değerlendirmek, 

ğ) Daire Başkanlığının Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) veya benzer sistemlerin iş ve işlemlerin sisteme uygun yürütülmesini sağlamak, 

h) Belediyenin Web sayfasına daire başkanlığını ilgilendiren konularda bilgi akışını sağlamak, 

ı) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak, 

i) 5393 sayılı Belediye Kanununun 41’inci maddesi uyarınca daire başkanlığının stratejik plan, performans programı ve bütçe çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

j) 5393 sayılı Belediye Kanununun 56’ncı maddesi uyarınca daire başkanlığının faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak, 

k) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 63’üncü maddesi uyarınca daire başkanlığı Harcama Yetkilisi görevini ifa etmek, 

l) Daire Başkanlığını ilgilendiren ihaleler ile ilgili hazırlıkları yapmak, 

m) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 62. maddesi uyarınca Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, bütçe ödeneklerinin etkin verimli ve tasarruf tedbirleri genelgeleri çerçevesinde kullanmasını sağlamak ve takip etmek, 

n) Disiplin Amirliği görevini yürütmek, 

o) Daire Başkanlığının kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında yazışma yönergesine, imza yönergesine ve standart dosya planına uygun yapılmasını sağlamak, 

ö) Daire Başkanlığına gelen yazıları ilgilisine havale etmek, işlemi biten yazıların muhteviyatına göre arşivlenmesini sağlamaya, evrakların arşiv mevzuatına göre imha/kurum arşivine devir iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamaya çalışmak, 

p) İç ve dış denetimlere yardımcı olmak için istenilen bilgi ve belgeleri vermek, denetim ve teftiş sonucu düzenlenen rapor ve layihalarda belirtilen tenkit ve tavsiyelerin yerine getirilmesini sağlamak, 

r) Daire Başkanlığı emrinde görev yapan personelin dürüstlük ve etik kuralları çerçevesinde görev yapması için gerekli tedbirleri almak,  

s) Daire Başkanlığı emrindeki personelin izin planının yapılmasını sağlamak, izin belgelerini imzalamak ve puantajlarını onaylamak, 

ş) Daire Başkanlığı personelin görevlendirmelerini yapmak, 

t) İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,

u) Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Başkanlığa önerilerde bulunmak, 

ü) Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek, 

v) Görevleri yerine getirirken birim içerisinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içerisinde çalışılmasını sağlamak,

y) Personelin görev dağılımını yapmak, personelin görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesi çalışmalarına, yeterli sayı ve nitelikteki personel istihdamı ile personelin hizmet içi eğitimlerinin yapılmasına katkı sağlamak,

z) Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevleri tam ve zamanında yerine getirmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.