Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Fatih BAYRAKTAR
Fatih BAYRAKTAR

Şube Müdürü:

Şenol YILDIRIM

senolyildirim@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

İrfan ÇELİKSÜMER

irfanceliksumer@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Adem ÇELİK

ademcelik@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

İbrahim Gökhun ÖZTÜRK

ibrahimgokhunozturk@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Şube Müdürü:

Recep KUKU

recepkuku@trabzon.bel.tr

0462 224 61 61

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığının görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 - (1) Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Daire Başkanlığınca yürütülen işlerin yasal mevzuata (kanun, yönetmelik ve yönergelere) uygun yapılmasını sağlamak,

b) Büyükşehir ulaşım master planını hazırlamak, Belediye Başkanının onayına sunmak, uygulamak,

c) Büyükşehir Belediyesinin ulaşım, toplu taşıma, trafik hizmetleri politika ve projelerinin belirlenip uygulanmasına yönelik stratejiler belirlemek ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Ulaşım Koordinasyon Merkezini (UKOME) toplamak,

d) Ulaşım hizmetlerinde memnuniyeti sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koymak, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planlar hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek,

e) İş ve işçi güvenliğini sağlamak, çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları koordine ve  kontrol etmek,

f) Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen Toplu Taşıma ve Trafik hizmetlerinin gerektirdiği tesisleri kurmak/kurdurmak ve işletmek/işlettirmek, 

g) Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kara ve denizde faaliyet gösteren veya gösterecek olan taksi, servis araçları dahil her türlü toplu taşıma aracı ile açık/kapalı otoparklara, çekici ve kurtarıcı hizmeti sunanlara izin/ruhsat vermek.

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 8 – (1) Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yönetmeliğin 7. maddesinde sıralanan görev ve sorumlulukları ile Başkan, Genel Sekreter ve bağlı Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yasalar çerçevesinde yerine getirmek,

b) Daire Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Daire Başkanlığını ilgilendiren mevzuat uygulamalarında değişiklik olup olmadığını güncel olarak takip etmek, değişiklikleri ve uygulamaları emrinde görev yapan Şube Müdürüne bildirmek,

ç) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında BİMER’e yapılan başvuruların gereğini yapmak ve Vatandaş memnuniyetini üst düzeyde tutmak,  

d) 5018 sayılı Kamu Maliyeti ve Kontrol Kanununa uygun iç kontrol planı yapmak ve uygulamak, Taşınır kayıt iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

e) Daire Başkanlığının 24 saat devamlı çalışma planını hazırlamak ve personelin işyeri güvenliğini sağlayıcı tedbirler almak,

f) Daire Başkanlığınca ücreti karşılığında verilen hizmet bedelinin belirlenmesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak,  

g) Daire Başkanlığının iş akış şemalarını oluşturmak, bu kapsamda periyodik olarak faaliyet raporların tanzim edilmesini sağlamak ve personelin performanslarını değerlendirmek, 

ğ) Daire Başkanlığının Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) oluşturulduğunda iş ve işlemlerin sisteme uygun yürütülmesini sağlamak,

h) Belediyenin Web sayfasına daire başkanlığını ilgilendiren konularda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına bilgi akışını sağlamak, 

ı) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

i) 5393 sayılı Belediye Kanununun 41’inci maddesi uyarınca Daire Başkanlığının stratejik plan , performans programı ve bütçe çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

j) 5393 sayılı Belediye Kanununun 56’ncı maddesi uyarınca Daire Başkanlığının Faaliyet Raporunun hazırlanmasını sağlamak,

k) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 63’üncü maddesi uyarınca Daire Başkanlığı Harcama Yetkilisi görevini ifa etmek,

l) Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde İhale Onay Belgesinin düzenlenmesini sağlamak ve onaylamak,

m) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 62. maddesi uyarınca Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, bütçe ödeneklerinin etkin verimli ve tasarruf tedbirleri genelgeleri çerçevesinde kullanmasını sağlamak ve takip etmek,

n) Disiplin Amirliği görevini yürütmek,

o) Daire Başkanlığının kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında Yazışma Yönergesine, İmza Yönergesine ve standart dosya planına uygun yapılmasını sağlamak, 

ö) Daire Başkanlığına gelen yazıların kaydının yapılmasını sağlamak, ilgilisine havale etmek, işlemi biten yazıların muhteviyatına göre arşivlenmesini sağlamak, evrakların arşiv mevzuatına göre imha/kurum arşivine devir iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

p) İç ve dış denetimlere yardımcı olmak için istenilen bilgi ve belgeleri vermek, denetim ve teftiş sonucu düzenlenen rapor ve layihalarda belirtilen tenkit ve tavsiyelerin yerine getirilmesini sağlamak,

r) Daire Başkanlığı emrinde görev yapan personelin dürüstlük ve etik kuralları çerçevesinde görev yapmasını sağlamak,

s) Daire Başkanlığı emrindeki personelin izin planının yapılmasını sağlamak, izin  belgelerini imzalamak ve puantajlarını onaylamak,

ş) Daire Başkanlığı personelin görevlendirmelerini yapmak, 

t) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,

u) Hizmetlerin verimli, etkin ve aksamadan yürümesini sağlamak için gerektiğinde hizmet alanlarını bölgelere ayırmak.