Page 1 - EKİM 2018 GELİR TARİFESİ
P. 1

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                  2018 YILI GELİR TARİFESİ

     2018 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri
                Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

     59 maddeden oluşan Gelir Tarifesi 22/11/2017 tarih ve 2060 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.
                            I.BÖLÜM
                  MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
    MADDE-1-İLAN VE REKLAM VERGİSİ
    A -) KANUNİ DAYANAK:


    2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12, 13, 14, 15 ve 16. Maddeleri
    B- AÇIKLAMA:
    İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları içinde olmak üzere, iki eşit taksitte tahsil edilir.

    C-) TARİFE :

    a-) Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve
    takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metre
    karesinden (yıllık)                                         48,50
    b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre
    karesinden (yıllık)                                         21,50
    c-) Cadde, sokak ve yaya kaldırımların üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan
    bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metre
    karesinden (7 gün için)                                       6,00
    d-) Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan beher metre kare için (yıllık)          70,00
    e-) İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar
    veya benzerlerinin her biri için                                   0,17
    f-)Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher metrekaresi
    (5 gün için)                                             0,30
    MADDE-2-İLAN VE REKLAM TABELALARINDAN ALINAN ÜCRETLER
    A -) KANUNİ DAYANAK :

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.
    Belediyeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı
    olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.
    B -) AÇIKLAMA:

    Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kamuya terk edilen yol, kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki
    hükümlere aykırı olmamak ve belediyeden izin almak kaydı ile yıllık olarak reklam totemi v.b. tabelalar konulması durumunda
    Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre "Yer Tahsis İzin Ücreti" alınır.
    Belediyeye ait bez afiş yerlerine ilan ve reklam asmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden bu tarife de belirlenen ücretler alınır.
    Kamu kurum ve kuruluşlarının bez afişleri ile sosyal içerikli ve belediyemiz ile işbirliği halinde ortaklaşa yapılan faaliyetleri
    içeren bez afişlerden ücret alınmaz.
    Belediyeye ait otobüslerin dış yüzeyleri bu tarifede belirlenen ücretler karşılığında reklam yeri olarak kullandırılır.
    Reklamların süresinden önce sökülmesi talep edilmesi durumunda ödenmiş olan vergiden iade yapılmaz.

    C-) TARİFE :
    a-) Belediye sınırları içinde kamuya terk edilen yol-kaldırım, refüj, park vb. mahallere
    tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile
    reklam totemi konması durumunda yıllık olarak alınacak yer tahsis izni ücreti           700,00
    b-)Belediye sınırları içinde şahsa ait yerde konulacak reklam totemi için mahallere tabela
    yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile
    konması durumunda yıllık olarak alınacak izin ücreti                        300,00                    BELEDİYE MECLİSİNİN 22/11/2017 TARİH VE 2060 SAYILI KARARININ EKİDİR.
                               Sayfa 1 / 33
   1   2   3   4   5   6