Page 9 - EKİM 2018 GELİR TARİFESİ
P. 9

MADDE-18-İMARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÜCRETLER
    A-) KANUNİ DAYANAK:
    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
    B-) AÇIKLAMA:
    İmarla ilgili aşağıda talep edilen hizmetler ücrete tabidir.
    1-)İlçe Belediye Meclis onayı için sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarından ücret alınmayacaktır.
    2-)Kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu hizmeti veren dernek ve vakıflardan bu hizmet için ücret alınmayacaktır.
    3-)Akaryakıt, Lpg İstasyon ve Turizm ve sanayi kullanımlarına ilişkin sunulan plan ve yapılan değişikliği tekliflerinde ücretin 2
    katı tahsil edilecektir.
    4-)Enerji üretim ve iletim tesislerine ilişkin sunulan imar planı ve plan değişikliklerinde hesaplanan plan değişiklikleri ücretine
    ilave olarak MG (Megawat) x 4.000,00TL alınır.
    5-)Plan değişikliği ücret hesaplarında plandaki onama sınırı dikkate alınarak hesap edilir.
    C-) TARİFE: (KDV DAHİL)
    a-)Bir adet ozalit imar paftası veya hazırlanacak plan değişikliği teklifleri için dosyada
    bulundurulacak A 4 veya A 3 boyutunda bir alanı kapsayacak şekilde imar planının CD si için    125,00
    b-)İmar planı değişikliği teklifinden alınacak ücretler;
    1-)1 hektara kadar (1/5000)ölçekli nazım plan değişikliklerinde                   630,00
    2-)1-3 hektar (1/5000)ölçekli nazım plan değişikliklerinde                     1.250,00
    3-)3-5 hektar (1/5000)ölçekli nazım plan değişikliklerinde                     1.880,00
    4-)5-10 hektar (1/5000)ölçekli nazım plan değişikliklerinde                    3.750,00
    5-)10 hektar ve üzeri (1/5000)ölçekli nazım plan değişikliklerinde               3.750,00+He
                                                     ktar başına
                                                      125,00
    6-)0-5 hektar (1/25000)ölçekli nazım plan değişikliklerinde                    3.750,00
    7-)5-50 hektar (1/25000)ölçekli nazım plan değişikliklerinde                    7.550,00
    8-)50 +hektar (1/25000)ölçekli nazım plan değişikliklerinde                    7.550,00
                                                      +Hektar
                                                      başına
                                                      250,00
    9-)1-50000 plan değişikliği                                     Hektar
                                                      başına
                                                      5.720,00
    c-)Plan değişikliği teklifinde Belediyeden talep edilen belgeler için alınacak ücretler;
    1-)1 adet plan Cd si                                        125,00
    2-)1 adet plan pafta özaliti                                    125,00
    3-)1 adet halihazır pafta Cd si                                   125,00
    4-)1 adet halihazır pafta özaliti                                  125,00
    5-)1 adet ortafoto pafta Cd si                                   188,00
    6-)1 adet ortafoto pafta özaliti                                  188,00
    b-)Bir imar paftasının kısmi çekilecek fotokopisinden paftanın 1/8 olduğundan her sayfa
    başına                                               19,00
    c-)İnşaat ve bina sahiplerinin imarla ilgili konularda mahallinde bakıp verilecek rapora göre
    işlem yapılmasına esas olmasına belediye fen elemanları, mükellefin talebi üzerine
    mahallinde yapılan incelemeyi belirten belge için hizmet karşılığı alınan ücret          250,00
    d-)Mükelleflerin talebi üzerine belediye elemanları tarafından istek halinde hazırlanacak
    olan iş bitirme, iş denetleme ve benzeri belge karşılığı alınacak ücret              315,00
    e-)2981 – 3290 sayılı yasanın 10/C uygulamasında alınan dosya ücreti
    Belediyenin yeni oluşan imar parsellerinden:
    1-)250 m² ye kadar olanlar                                     115,00
    2-)250 m² den yukarı olanlar için her 250 m2 den ilaveler için alınacak dosya ücreti        25,00
    f-)3194 sayılı imar yasasının 18. Maddesine göre yapılan imar uygulamalarında yeni oluşan
    imar parsellerinden
    1-)250 m² ye kadar olanlar                                     125,00
    2-)250 m² den yukarı olanlar için her 250 m2 den ilaveler için alınacak dosya ücreti        31,50
    g-)Ev ve işyerlerine iskan izni alma aşamasında belediye teknik elemanlarınca mahallinde
    yapılacak tespit ve inceleme sonunda verilecek iskan raporu için hizmet karşılığı olarak
    alınacak ücret
    1-)Konutlardan (m² sinden)                                      0,63
    2-)İşyerlerinden (m² sinden)                                     1,25
    3-)İmar yönetmeliğindeki beyannamelerinden                              8,50
    h-)Yapı kullanma izin belgesi ve beyanname gibi kıymetli evrakların tasdikinin beher m²       0,35


                    BELEDİYE MECLİSİNİN 22/11/2017 TARİH VE 2060 SAYILI KARARININ EKİDİR.
                               Sayfa 9 / 33
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14