Page 6 - EKİM 2018 GELİR TARİFESİ
P. 6

8-)50 m² den yukarı açılan stantlardan m² başı (günlük) ilave yapılacak              150,00
     Bu yerlerin dışında açılan stantlar için %15 indirim uygulanır.


     i-) Köy pazarı ücretleri

     1-)Dam altı ahşap bölüm m² başına                                  1,60
     2-) Dam altı kuzey bölüm m² başına                                 1,35
     3-) Dam altı üst koridor güney kısmı m² başına                           1,10
     4-) Dam altı üst koridor kuzey kısmı m² başına (üretici satış yeri)                0,55


                            2. BÖLÜM
                 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
    MADDE-11-BİNA İNŞAAT HARCI
    A -) KANUNİ DAYANAK :

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5 ve Ek 6. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye
    Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar

    B-) AÇIKLAMA:

    Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının
    alınmasında 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat
    harcına tabidir.  Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin
    harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. İnşaata ruhsatsız başlanması
    halinde de harç alacağı doğmuş sayılır. Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine
    ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave
    edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır. Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa adilmiş olan binalarda tadil
    veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak,
    daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir.

    İstisnalar:
           Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır.
           a) inşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,
           b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları,
          c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü
    bina inşaatı ile sera ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik
    gibi yapı ve tesis inşaatı,
           d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik
    tesisler.
    e) Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları,
           f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı,
           g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları,
           h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler
    tarafından, afetin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vuku bulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca
    gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,
           ı) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri
    tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca
    gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,
           i) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup ta İmar Kanununun 10 uncu
    maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar.
           Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim
    edilmek üzere inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak
    mükellefler, İmar ve İskan Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları
    bir belgeyi belediyeye ibraz etmeye mecburdurlar.


                    BELEDİYE MECLİSİNİN 22/11/2017 TARİH VE 2060 SAYILI KARARININ EKİDİR.
                               Sayfa 6 / 33
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11