Page 3 - EKİM 2018 GELİR TARİFESİ
P. 3

MADDE-5-ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
    A -) KANUNİ DAYANAK :

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. Maddeleri.
    B-) AÇIKLAMA:

    Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.
    C-)TARİFE:

    a-)İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin
    satış bedeli üzerinden (% 1)
    b-)(a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden (%5)
    c-)Havagazının satış bedelinden (% 5)
     MADDE-6-YANGIN SİGORTA VERGİSİ
    A -) KANUNİ DAYANAK :

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 40, 41, 42, 43 ve 44. Maddeleri.
    B-) AÇIKLAMA:

    Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan
    primler Yangın Sigortası Vergisine tabidir.
    C-) TARİFE:

    a-) Yangın sigorta vergisinin nispeti % 10 ‘dur.
    MADDE-7-İŞGAL HARCI
    A -) KANUNİ DAYANAK :


    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. Maddeleri.
    B-) AÇIKLAMA:

    a-)Belediye sınırları içinde bulunan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. Maddesinde sayılan yerlerden herhangi birinin
    satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına
    tabidir.
    b-)Belediyemiz mücavir alan içerisinde muhtelif yerlerde yıl boyu süresince sabit işgal için izin verilmiş olanlara, alınmakta olan
    işgal harcı üzerinden %10 zamlı tarife uygulanarak alınır.
    C-) TARİFE: (KDV DAHİL)
    a-) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. Maddenin 1 ve 2 numaralı bendinde
    yazılı satıcıların işgalinden beher m² sinden günlük                         1,65
    b-)52. maddenin 1 numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgalinden günlük
    1-)Satışı yapılan küçük baş hayvanlardan                               1,00
    2-)Satışı yapılan büyük baş hayvanlardan                               2,00
    c-)52. maddenin 3 numaralı bendinde yazılı;
    1-)Her taşıttan beher saat için                                   1,00
    2-)Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher m² si için                         1,50
    MADDE-8-TELLALLIK HARCI
    A -) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 67, 68, 69, 70 ve 71.Maddeleri.
    B-) AÇIKLAMA:

    Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediyelere ait Hal, Balıkhane, Mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak
    Belediye Münadisi veya Tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit
    menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı tellallık Harcına tabidir.
    C-) TARİFE:
    Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2'dir. 100,00 Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1'dir

                    BELEDİYE MECLİSİNİN 22/11/2017 TARİH VE 2060 SAYILI KARARININ EKİDİR.
                               Sayfa 3 / 33
   1   2   3   4   5   6   7   8