Page 10 - EKİM 2018 GELİR TARİFESİ
P. 10

MADDE-19- YOL ÜCRETİ
    A-) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86, 87, 88, 89. ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23. maddesi
    B-) AÇIKLAMA:1-) Belediye mücavir alanı içinde yapı ruhsatı verilen inşaatlar için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun
    86,87,88,89. Maddeleri ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 23. Maddesi hükümleri doğrultusunda yol ve kanal ücreti alınır.
    Bu maddenin tatbikinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri tatbik olunur.
    C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

    Belediye Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 172 sayılı kararına göre uygulanır;
       1- Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreye kadar genişliklere düşen giderler alınacaktır.
       2- İki veya daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen payın tam, diğer yollara
    ait payın ise % 50 alınacaktır.
       3- Yol ücretlerinin belirlenmesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığının her yıl yapacağı maliyet (TL/m²) hesabı baz alınacaktır.
       4- Harcamalara katılma payları "bina ve arsalarda vergi değerinin %2' sini geçemez." hükmüne riayet edilmesine, vergi
    değerinin, gayrimenkulün asıl cephe olan yola ait arsa m² değerinin esas alınarak hesaplanmasına özellikle dikkat edilecektir.
       5- Geçici inşaatlar için de aynı hükümler uygulanacaktır.
       6- İbadet yerleri dışında kamu idarelerine ait gayrimenkullerden yol harcamaları katılım payı özel mülkiyete ait
    taşınmazlardaki gibi alınacaktır.
       7- İbadet yerlerinden ( dini tesis) katılma payı alınmayacaktır.

                            3. BÖLÜM
                     İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
    MADDE-20-BACA TEMİZLEME ÜCRETİ
    A-) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
    B-) AÇIKLAMA:

    Belediyenin İtfaiye Müdürlüğü tarafından baca temizlenmesi ücrete tabidir.
    C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

    a-)Her kattaki bir daire için (Daire başına)                            18,00
    b-)20 daireden fazla olan konutlarda (Daire başına)                         15,00
    c-)Ticari müesseselerde her kat için                                35,00
    d-)Resmi kurumlar için daire ve kat karşılığı                            18,00
    MADDE-21-ARAZÖZLÜ SU TAŞIMA ÜCRETİ
    A-) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
    B-) AÇIKLAMA:
    1-)Dilekçe ile müracaat edilerek, onay aldıktan sonra ücreti peşin ödenmek kaydıyla hizmet verilir.
    2-)Ücret alınır ancak herhangi bir nedenle hizmet verilemezse kişinin müracaatı üzerine ilgili kısımların mütalaası alınarak ücret
    geri verilir.
    3-)Şehir harici su verilme ve çukur boşaltmalarda km. mesafeleri tespit edilir ve ücreti alınır.
    C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

    a-)0-5 km arası mesafeye bir tanker içme suyu ücreti
    5 km den sonra km. başına 6,50 TL ek ücret alınır.                          45,00
    b-)İnşaatlara verilen 0-5 km arası bir tanker su ücreti
    5 km den sonra km başına (15,00 TL)ek ücret alınır.
                                                      140,00
    c-)Ticari müesseselere verilecek bir tanker su ücreti
    5 km den sonra km başına (15,00 TL)ek ücret alınır                         85,00
    d-)Kendi tankerleri ile su alanlardan bir tanker başına alınacak ücret(1 tanker 6000 LT)      40,00
    e-)Gemiler, yatlar ve benzeri maksatla kullanılan her türlü deniz araçlarına verilecek bir
    tanker sudan alınacak ücret                                    140,00

                    BELEDİYE MECLİSİNİN 22/11/2017 TARİH VE 2060 SAYILI KARARININ EKİDİR.
                               Sayfa 10 / 33
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15