Geri

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından Kiralık taşınmazlar

T.C.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KIRALIK TAŞINMAZLAR

 

Mülkiyeti Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Arsin İlçesi Sahil dolgu alanında bulunan Aşağıda bilgileri verilen taşınmazlar 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile 3 (üç) yıllığına ihale edilerek kiraya verilecektir. İhale, 21.07.2015 tarihinde Salı günü, saat 14.00’den itibaren Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. 

Kiralama İhalesi iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde, ihalede belirlenecek olan aylık kira bedeli üzerinden 31/12/2015 tarihine kadar olan kira bedeli ve (%6)  kesin teminat yükleniciden peşin olarak tahsil edilecektir.   

S.no

Cinsi

M2

Aylık muh. Bedel

Süre

 

Geçici teminat

Ek teminat

İhale tarihi

İhale saati

1

1 Nolu Büfe

95,25

500,00TL

3 Yıl

180,00TL

6.000,00TL

21/07/2015

14:30

2

2 Nolu Büfe

101,66

500,00TL

3 Yıl

180,00TL

6.000,00TL

21/07/2015

14:45

3

Çay ocağı

50,00

500,00TL

3 Yıl

180,00TL

6.000,00TL

21/07/2015

15:00

4

Lokanta-Restaurant

1.700,00

2.500,00TL

3 Yıl

900,00TL

30.000,00TL

21/07/2015

15:15

 

 

 

 

           

 

 

 

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

 

      GERÇEK KİŞİLER İÇİN

a)         İmza sirküsü  (Noter tasdikli)

b)        Vekil ise Vekâletname (asıl)

c)         Nüfus Kayıt Örneği  (Nüfus Müdürlüğünde)

d)        İkametgâh  (Nüfus Müdürlüğünde )

e)         Tebligat için yasal adres bildirimi

f)         Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

g)         Şartname alındı Makbuzu

h)        Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi. (Noter tasdikli)

i)          Geçici ve Ek Teminatın Belediye veznesine yatırdığına dair Makbuz.

       (Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır)

j)          Şartnamelerde özel maddeler konulmuş ise belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

 

 

     TÜZEL KİŞİLER İÇİN

a)    İmza sirküsü  (Noter tasdikli)

b)   Tebligat için yasal adres bildirimi

c)    Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

d)   Şartname alındı Makbuzu

e)    Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi. (Noter tasdikli)

f)    Geçici ve Ek Teminatın Belediye veznesi yatırdığına dair Makbuz

g)    (Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır)

h)   Tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.

i)     Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi. (Noter tasdikli)

k)     Şartnamelerde özel maddeler konulmuş ise belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

 

 

            İhale şartnamesi istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

İlan olunur.

 

14 Temmuz 2015