Geri

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZ

Mülkiyeti Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Ortahisar İlçesi, Kemerkaya Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:4 adresinde Tapunun 277 ada 37 nolu Parselde bulunan 490,86 m2’lik arsa üzerine kurulu 1 bodrum + 1 zemin + 5 katlı (toplam 7 katlı) Bina 2886 Sayılı DİK’nun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına sat 13:30’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

İhale, 22.04.2015 tarihinde Çarşamba günü, saat 14.00’da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Satış ihalesi iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde, ihalede belirlenecek olan satış bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.   

S.no

Cinsi

M2

Ada Parsel

Satış bedeli

Gecici teminat

İhale tarihi

İhale saati

1

Bina

490,86

277 ada 37 parsel

25.000.000,00TL + KDV

750.000,00TL

22/04/2015

14:0

  

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

a)    İmza sirküsü.

b)   Nüfus Kayıt Örneği.

c)    İkametgâh senedi.

d)   Tebligat için yasal adres bildirimi.

e)    Vekil ise Vekâletname.

f)    Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

g)   Şartname alındı Makbuzu.

h)   Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi. (Noter tasdikli)

i)   Geçici Teminatın Belediye veznesine yatırdığına dair Makbuz .(Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır)

j)     Şartnamelerde özel maddeler konulmuş ise belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

k)   2886 sayılı yasanın 84. Madde kapsamında olmadığına dair taahhütname

l)     Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.

m) Belgelerin asıl olması veya noter onaylı olması gereklidir.

           İhale şartnamesi istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

 İlan olunur.

 

10 Nisan 2015