Geri

ENCÜMEN KARARLARI

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

Encümen Kararının Tarihi
22.12.2015

Dr.Orhan F.GÜMRÜKÇÜOĞLU

Belediye Başkanı

Encümen Başkanı

Encümen Üyeleri

Davut ÇAKIR

Genel Sekreter

Eyüp YAVUZ

Seçilmiş Üye

Fatih YILMAZ

Seçilmiş Üye

Havva GÜMÜŞ

Seçilmiş Üye

İsmail Hakkı SİVAZ

Seçilmiş Üye

Mehmet ÖZTÜRK

Seçilmiş Üye

Süleyman AYDIN

Mali Hiz. D.Bşk.

 

 

 

 

Encümen Kararının

Sayısı

:

413

Konusu

:

Parselasyon Planının Onayı

Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından gelen 17.12.2015 tarih ve 98694232-310.03/3445 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

Ortahisar Belediye Encümeninin 05.11.2015 tarih ve 836 sayılı kararı ile
üzerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile 2981/3290 sayılı Yasanın Ek-1 inci maddesi uygulamasına karar verilen, Ortahisar İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 1990 ada, 1-2-3 ve 4 nolu parseller ile 2657 ada, 8-9 ve 10 nolu parsellerden oluşan düzenleme bölgesindeki imar uygulamasına ait parselasyon planı Ortahisar Belediyesi Encümenin 24.11.2015 tarih ve 914 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup kontrol edilerek onaylanması talep edilmektedir

Yapılan görüşme sonunda;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi b fıkrası gereğince; İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 4. fıkrasında,"imar adasının büyük bir kısmının imar mevzuatına uygun bir şekilde teşekkül etmiş olması nedeniyle, yeniden düzenlemesine ihtiyaç bulunmaması ve diğer kısmında birkaç taşınmaz malın tevhid ve ifraz yoluyla imar plânı ve imar mevzuatına uygun imar parsellerinin elde edilmesinin mümkün olduğu hallerde, adanın geri kalan kadastro parselleri müstakil bir imar düzenlenmesine konu teşkil edebilir", hükmüne bağlanmıştır. Bu hüküm gereği, 1814 ada 1 ve 2 nolu parseller, 1990 ada, 1-2-3 ve 4 nolu parseller, 2657 ada, 8-9 ve 10 nolu parseller ile 2658 ada, 8 nolu parselleri kapsayan imar adasında, 1814 ada 1 ve 2 nolu parseller ve 2658 ada, 8 nolu parselin imar uygulaması tamamlandığı için geriye kalan 1990 ada, 1-2-3 ve 4 nolu parseller ile 2657 ada, 8-9 ve10 nolu parsellerde 3194 sayılı yasanın 18. maddesi ile 2981/3290 sayılı Yasanın Ek-1 inci maddesi uygulaması yapılması mümkündür. Söz konusu imar uygulamasına ait parselasyon planı; imar planları, plan notları ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine dayanılarak, parsel büyüklüğü, genişliği ve derinliği ile plan kullanım kararları çerçevesinde incelenmiş olup; Ortahisar İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 1990 ada, 1-2-3 ve 4 nolu parseller ile 2657 ada, 8-9 ve 10 nolu parsellerden oluşan düzenleme bölgesinde yapılan imar uygulamasına ait parselasyon planının uygun görüş ile onaylanmasına, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.22.12.2015

Encümen Kararının

Sayısı

:

414

Konusu

:

Parselasyon Planının Onayı

Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından gelen 17.12.2015 tarih ve 98694232-310.03/3444 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

Of Belediye Encümeninin 28.10.2015 tarih ve 110 sayılı kararı ile üzerinde3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulamasına karar verilen, Of İlçesi, İrfanlı Mahallesi 175 ada, 8 ve 172 nolu parsellerden oluşan düzenleme bölgesindeki imar uygulamasına ait parselasyon planı Of Belediyesi Encümenin 18.11.2015 tarih ve 122 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup kontrol edilerek onaylanması talep edilmektedir.

Yapılan görüşme sonunda;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi b fıkrası gereğince; İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 4. fıkrasında, "imar adasının büyük bir kısmının imar mevzuatına uygun bir şekilde teşekkül etmiş olması nedeniyle, yeniden düzenlemesine ihtiyaç bulunmaması ve diğer kısmında birkaç taşınmaz malın tevhid ve ifraz yoluyla imar plânı ve imar mevzuatına uygun imar parsellerinin elde edilmesinin mümkün olduğu hallerde, adanın geri kalan kadastro parselleri müstakil bir imar düzenlenmesine konu teşkil edebilir", hükmüne bağlanmıştır. Bu hüküm gereği,178 ada, 8 -172 ve178 nolu parselleri kapsayan imar adasında, 178 nolu parselin imar uygulaması tamamlandığı için geriye kalan 8 ve 172 nolu parsellerde 3194 sayılı yasanın 18. madde uygulaması yapılması mümkündür. Söz konusu imar uygulamasına ait parselasyon planı; imar planları, plan notları ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine dayanılarak, parsel büyüklüğü, genişliği ve derinliği ile plan kullanım kararları çerçevesinde incelenmiş olup; Of İlçesi, İrfanlı Mahallesi 175 ada, 8 ve 172 nolu parsellerden oluşan düzenleme bölgesinde yapılan imar uygulamasına ait parselasyon planının uygun görüş ile onaylanmasına, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.22.12.2015

 

 

Encümen Kararının

Sayısı

:

415

Konusu

:

Mahkeme Kararı

Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından gelen 17.12.2015 tarih ve 98694232-310.99/3446 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

Trabzon İli Ortahisar İlçesi 1 Nolu Bostancı Mahallesi Zafanoz Caddesi, tapunun 1 pafta 75 parselinde yapılan imara aykırı imalatlar nedeniyle Trabzon Belediye Encümenin 23.02.2010 tarih ve 370 sayılı kararı ile 6.179,04 -TT para cezası kesilmiştir. Bir aylık yasal süre içerisinde bina ruhsata uygun hale getirilmediğinden dolayı Encümenin 26.08.2010 tarih ve 1392 sayılı kararı ile 2.044,00 - TL para cezası kesilerek yıkımına karar verilmiştir. Ali AYDIN’ m Trabzon İdare Mahkemesine, Encümenin 23.02.2010 tarih ve 370 sayılı kararı ile verilen 6.179,04 - TL para cezasına ait işlemin iptali istemiyle açmış oldukları dava üzerine aynı Mahkeme 19.11.2013 tarih ve E:2013/984, K:2013/1388 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiştir. Danıştay Ondördüncü Dairesine yapılan temyiz başvurusu üzerine aynı mahkeme para cezasının 112m2 üzerinden hesaplandığı, bilirkişi incelemesi sonrası düzenlenen raporda ise söz konusu imalatın 87,18m2 olarak ölçüldüğü gerekçesiyle 01.10.2015 tarih ve E:2014/1624, K:2015/7050 sayılı kararı ile Trabzon İdare Mahkemesinin 19.11.2013 tarih ve E:2013/984, K:2013/1388 sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir.

 

Yapılan görüşme sonunda;

Danıştay Ondördüncü Dairesinin 01.10.2015 tarih ve E:2014/1624, K:2015/7050 sayılı kararı gereği Trabzon Belediye Encümeninin 23.02.2010 tarihli ve 370 sayılı kararının iptaline, yeniden işlem tesis edilmesi için Ortahisar Belediye Başkanlığına gönderilmesine, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.22.12.2015

 

Encümen Kararının

Sayısı

:

416

Konusu

:

Kira Bedellerinin İadesi

Başkanlık Makamından havaleli İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığından gelen 15.12.2015 tarih ve 69193797-320.12.2/2844 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

Sanayi Mahallesi, Hamsi deresi üstünün kapatılması neticesinde oluşan 3 adet dükkanın, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 13.11.2015 tarih ve 6934 ile 18.11.2015 tarih ve 212 sayılı yazılarında Hasan ASMA, Ruşen ÖZAYTEKİN ve Aydınlar Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kullanıldığını, bu kişilerin Belediyemiz kiracısı olduklarını ifade ettiklerini belirtmiş olup, söz konusu kiracılara ecrimisil tahakkuk ettirmiştir. Kayıtlarımızın tetkikinde; Hasan ASMA’nın 01/05/1992, Ruşen ÖZAYTEKİN’in 01/02/2003 ve Aydınlar Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01/03/1999 tarihinden beri kiracılarımız olduğu, söz konusu kiracıların kullandıkları alanlar dere yatağında bulunduklarından devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, bu tür taşınmazların üzerinde tasarruf etme (kiralama v.s.) yetkisi Maliye Hazinesine ait olduğu anlaşılmıştır. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, 11/11/2010 - 10/11/2015 tarihleri arası Hasan ASMA’ya 28.854,21-TL., Ruşen ÖZAYTEKİN’e 16.743,34-TL. ve Aydınlar Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.’ne 31.266,41-TL. tutarlarında Ecrisimisil tahakkuk ettirmiştir. Kiracılar Hasan ASMA ve Ruşen ÖZAYTEKİN 11/11/2010 - 30/11/2015 tarihleri arası ile Aydınlar Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti. 11/11/2010 - 31/12/2015 tarihleri arası Belediyemize kira ödediklerini ve ödedikleri 5 yıllık kira bedellerinin iadesini talep etmektedir. Yapılan dosya incelemelerinde, Hasan ASMA bahis konusu tarihler arasında 29.181,00-TL., Ruşen ÖZAYTEKİN 16.931,00-TL.ve Aydınlar Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti. ise 32.216,00-TL.’yi Belediyemiz hesabına yatırdıkları tespit edilmiştir.

Yapılan görüşme sonunda;

Hasan ASMA’ya 11/11/2010-30/11/2015 tarihleri arası için toplam 29.181,00-TL’nin, Ruşen ÖZAYTEKİN’e 11/11/2010-30/11/2015 tarihleri arası için toplam 16.931,00-TL’ nin ve Aydınlar Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.’ne 11/11/2010 - 31/12/2015 tarihleri arası için toplam 32.216,00-TL’ nin iadesine, gereği için evrakın İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.22.12.2015

Encümen Kararının

Sayısı

:

417

Konusu

:

Para İadesi

Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 02.12.2015 tarih ve 66401780-622.03/2659 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın 11891291248 numaralı sicilde kayıtlı mükellefi Osman oğlu Ekrem KURTULUŞ, 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi, 1335 ada, 3 nolu parselde bulunan taşınmazını 19/11/2001 tarih ve 6437 yevmiye ile sattığı halde beyanları sistemden düşürülmediğinden fazladan emlak vergisi ödemesi yapmıştır. Mükellefimiz, 07/12/2015 tarihli dilekçe ile müracaat ederek fazladan ödediği 161,52-TL Bina Vergisi, 16,14-TL Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı, 1,71-TL Gecikme Zammı olmak üzere toplam 179,37- TL’nin iadesini talep etmektedir.

 

Yapılan görüşme sonunda;

 

Ekrem KURTULUŞ’ a 179,37- TL’ nin iadesine, gereği için evrakın Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.22.12.2015

Encümen Kararının

Sayısı

:

418

Konusu

:

Para İadesi

Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 11.12.2015 tarih ve 66401780-622.03/2658 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın 70177057138 numaralı sicilde kayıtlı mükellefi Mustafa oğlu Hasan DEMİR’ in hissesinin bulunduğu Çömlekçi Mahallesi, 772 ada, 25 nolu parselin tamamı 07/05/2010 tarihinden itibaren kentsel dönüşüm alanı olarak belirlendiği halde emlak vergilerine indirim yapılmadan ödeme yapılmıştır. Mükellefimiz, 07/12/2015tarihlidilekçeile müracaat ederek fazladan ödediği 2.161,45-TL Bina Vergisi, 190,94-TL Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı olmak üzere toplam 2.352,39-TL’nin iadesini talep etmektedir.

 

Yapılan görüşme sonunda;

 

Hasan DEMİR’ e 2.352,39- TL’ nin iadesine, gereği için evrakın Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.22.12.2015

Encümen Kararının

Sayısı

:

419

Konusu

:

Para İadesi

Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 11.12.2015 tarih ve 66401780-622.03/2661 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın 67774136922 numaralı sicilde kayıtlı mükellefi Mustafa oğlu Musa TÜFEKÇİBAŞI, Pazarkapı Mahallesi, 90 ada, 8 nolu parselde bulunan taşınmazını 28/08/2008 tarih ve 15437 yevmiye ile sattığı halde beyanları sistemden düşürülmediğinden fazladan emlak vergisi ödemesi yapmıştır. Mükellefimiz, 04/12/2015 tarihli dilekçe ile müracaat ederek fazladan ödediği 115,46-TL Bina Vergisi, 11,54-TL Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı, 7,31-TL Gecikme Zammı olmak üzere toplam 134,31-TL’nin iadesini talep etmektedir.

Yapılan görüşme sonunda;

 

Musa TÜFEKÇİBAŞI’ na 134,31- TL’ nin iadesine, gereği için evrakın Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.22.12.2015

Encümen Kararının

Sayısı

:

420

Konusu

:

Para İadesi

Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 11.12.2015 tarih ve 66401780-622.03/2660 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın 559480048812 numaralı sicilde kayıtlı mükellefi Osman kızı Fatma TOPSAKAL, 2 Nolu Beşirli Mahallesi, 1797 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazı için 01/06/2010 tarihinde Kat Mülkiyeti işlemi yaptırıp değişiklik beyannamesi verdiği halde eski beyanı sistemden kapatılmadığından mükerrer olarak emlak vergisi ödemesi yapmıştır. Mükellefimiz, 04/12/2015 tarihli dilekçe ile müracaat ederek fazladan ödediği 256,62-TL Bina Vergisi, 25,66-TL Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı, 10,91-TL Gecikme Zammı olmak üzere toplam 293,19-TL’nin iadesini talep etmektedir.

 

Yapılan görüşme sonunda;

 

Fatma TOPSAKAL’ a 293,19- TL’ nin iadesine, gereği için evrakın Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.22.12.2015

Encümen Kararının

Sayısı

:

421

Konusu

:

Müştemilatların Satışı

Başkanlık Makamından havaleli Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığından gelen 22.12.2015 tarih ve 63017428/2037 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen, kentin en önemli tarihi eserlerinden biri olan Ayasofya Müzesi Çevresindeki Tarihi Dokunun korunup yenilenmesine yönelik olarak alan, Toki tarafından 2009 yılında Gecekondu Önleme Bölgesi olarak ilan edilmiştir.Belediyemiz ve Toki arasında imzalanan Protokol doğrultusunda; Ayasofya Müzesinin çevresindeki olumsuz alan kullanımları ortadan kaldırılarak;çağdaş kültürel ve çevresi ile bütünleşmiş bir alan oluşturulması hedefi ile, görüntü kirliliği oluşturan yapıların kamulaştırılarak tavsiye edilmesine yönelik çalışmalar,tamamlanmış proje kapsamında Trabzon Ayasofya Müzesinin çevresine ait müştemilatların yapılması ile Altyapı ve Çevresi Düzenlemesi Projesi tamamlanmıştır.Söz konusu yapının Belediyemize satışı konusunda yapılan görüşmeler neticesinde alınan kararlar doğrultusunda,hazırlanan protokolün imzalanması 30.11.2015 tarihli Başkanlık Makamı Olur’u ile uygun görülmüştür.Trabzon İli Ortahisar İlçesi Fatih Mahallesi 24 ada 49 nolu parsel üzerine, içerisinde 6 adet dükkan, 1 adet kafeterya Turizm Tanıtım Merkezi,Sergi Salonu,Danışma,Depolar,Teras, Avlu,Otopark vb. birimlerin yer aldığı yapının Belediyemize satışı konulu 1 nolu Ek Protokol imzalanmıştır.

 

Yapılan görüşme sonunda;

Mevcut Protokolün 5. Maddesine göre BELEDİYE,KDV dahil 4.084.841,80’ye (Dörtmilyon seksendörtbinsekizyüzkırbir TL Seksen KRŞ) olan taşınmaz bedelinin %15 ‘i olan 612.726,27’yi peşin olarak 31 aralık 2015 tarihine kadar nakden ve defaten TOKİ’ye ödeyecek olup geri kalan bakiye ise ilk taksidi 20 Ocak 2016 tarihinde başlamak üzere, aylık periyotlar halinde, 120(yüzyirmi) ay vade ile her ayın 20.Gününe kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığının T.C.Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesindeki TR68 0001 0017 6205 3866 6250 01 IBAN numaralı hesabına yatırılmasına, gereği için evrakın Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.22.12.2015

 

Encümen Kararının

Sayısı

:

422

Konusu

:

Ceza Zaptı

Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Dairesi Başkanlığından gelen 07.12.2015 tarih ve 26260860-304.04.02.01/1453 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

06.12.2015 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İlimiz Ortahisar İlçesi Kemerkaya Mahallesi Uzun Sokak mevkiinde yapılan kontrollerde; dilencilikle iştigal ettikleri tespit edilen Suriyeli mülteci-sığınmacılar dilencilikten men edilmiş olup; dilencilikten elde edilen toplam 119,00TL kamuya geçirilmek üzere el konulmuştur.

Yapılan görüşme sonunda;

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesinin 2. bendi uyarınca el konulan 119,00 TL’nin kamuya geçirilmesine, gereği için evrakın Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.22.12.2015

 

Encümen Kararının

Sayısı

:

423

Konusu

:

Kira Artış Oranı

Başkanlık Makamından havaleli İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığından gelen 18.12.2015 tarih ve 69193797-01-320.12.2/2885 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

Mülkiyeti Belediyemize ait veya belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kiracıların 2016 yılı kira artışının belirlenmesi hakkında olduğu görüldü.

 

Yapılan görüşme sonunda:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait veya belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kiracılardan belediyemize borcu olmayan kiracıların; 2015 yılı kira bedellerinin bir önceki yılın aynı ayına (kasım) göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) olan % 8,10 oranında kira bedellerinin artırılmasına, (oluşan kira bedelinin kuruşlarının sıfırlanması ve son rakamının 0 veya 5 olarak yuvarlanmasına), 31.12.2016 tarihine kadar 1 (bir) yıllık kira süresinin uzatılmasına, gereği için evrakın İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.22.12.2015